แบบทดสอบ
๑. ข้อใดไม่ได้หมายถึง "วรรณศิลป์"
ก. ศิลปะในการแต่งหนังสือ
ข. ศิลปะในการพิจารณาหนังสือ
ค. การใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ หรือภาพพจน์
ง. การเลือกสรรคำเพื่อให้เกิดความไพเราะสละสลวยสะเทือนอารมณ์ผู้อ่าน

๒. จากตัวอย่างการเล่าเรื่องไม้เท้าของพระครูวัดฉลอง ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแห่งปัญญา
ก. เทศนาธรรมว่ามนุษย์ควรช่วยตนเองดีที่สุด
ข. ยกตัวอย่างเรื่องอำนาจของสิ่งศักดิ์ศิทธิ์
ค. ยินยอมให้ปิดทองไม้เท้าโดยดุษณี
ง. อธิบายให้เข้าใจว่าการบนบานศาลกล่าวไม่บังควร

๓. "พระครูวัดฉลอง" เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในหนังสือนิทานโบราณคดี คำ "นิทาน" ในที่นี้มีความหมายอย่างไร
ก. เรื่องแต่ง
ข. เรื่องจริง
ค. เรื่องชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ง. เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์

๔. ข้อความใดแสดงลักษณะนิสัยของท่านพระครูวัดฉลอง ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการยึดเป็นที่พึ่ง
ก. ท่านพระครูพิพากษาว่าอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ขาด
ข. เพราะท่านพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม
ค. "พวกสูจะหนีก็หนีเถิด แต่ข้าไม่ไปละ จะต้องตายก็ตายอยู่ในวัด..."
ง. คนหนึ่งในพวกนั้นก็ออกปากว่าถ้ารอดชีวิตได้จะปิดทองขรัววัดฉลอง

๕. ข้อความตอนท้ายเรื่องที่เขียนไว้ว่า "พิเคราะห์ตามเรื่องประวัติ เห็นควรนับว่า พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ (แช่ม) วัดฉลองเป็นอัจฉริยะบุรุษได้คนหนึ่ง" พระครูวัดฉลองเป็นอัจฉริยะในเรื่องใด
ก. มีความกล้าหาญเป็นเลิศ
ข. มีอิทธิฤทธิ์วิทยาคมเป็นเลิศ
ค. มีสติปัญญาเป็นเลิศ
ง. มีวาทศิลป์เป็นเลิศ

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๖ - ๗

"ท่านพระครูไม่ยอมให้แก้ไขในบริเวณโบสถ์ที่ท่านเคยลงไปอยู่เมื่อต่อสู้กับพวกจีน กำแพงแก้วที่พวกลูกศิษย์เคยอาศัยบังตัวรบจีนครั้งนั้นก็ไม่ให้รื้อแย่งแก้ไข ยังคงอยู่อย่างเดิม"

๖. จากเรื่องพระครูวัดฉลอง ข้อความข้างต้นนี้อนุมานได้ว่าท่านพระครูมีความคิดอย่างไร
ก. รัก - หวงแหนของเก่าใคร่อนุรักษ์
ข. เป็นการประกาศถึงความกล้าหาญ
ค. เตือนใจอนุชนในชาติให้สามัคคีกัน
ง. รักษาอนุสรณ์ของการสู้รบ

๗. เราคาดไว้ว่า "การไม่ยอมให้แก้ไข" ของท่านพระครูวัดฉลองทำให้บังเกิดประโยชน์ในด้านใดมากที่สุดในเวลาต่อมา
ก. เป็นจุดสนใจของการท่องเที่ยว
ข. เป็นที่สักการะระลึกถึงคุณบรรพชน
ค. เป็นตัวอย่างของการร่วมใจต่อสู้อธรรม
ง. เป็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์ในอดีต

๘. เหตุใดชาวบ้านฉลองที่อพยพหนีไปซ่อนตัวตามภเขา จึงสามารถรวบรวมกันต่อสู้กับพวกจีน จนสามารถชนะได้ ในเวลาอันรวดเร็ว
ก. ชาวจีนประมาทไม่ทันระวังตัว คิดว่าชาวบ้านหนีไปหมดแล้ว
ข. พระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์วิทยาคม ชาวจีนไม่กล้าต่อสู้ด้วย
ค. ชาวบ้านฉลองมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระครู จึงเกิดกำลังใจต่อสู้
ง. "จีนรบสู้ไทยไม่ได้ด้วยมันต้องกินข้าวต้ม พวกไทยไม่ต้องกินข้าวต้ม จึงเอาชนะได้ง่ายๆ"

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๙ - ๑๐

ท่านพระครูว่า "ข้าไม่ใช้พระพุทธรูปจะทำนอกรีตมาปิดทองคนเป็นๆ อย่างนี้ข้าไม่ยอม" แต่คนหาปลาโต้ว่า "ก็ผมบนไว้อย่างนั้น ถ้าขรัวพ่อไม่ยอมให้ผมปิดทองแก้สินบน ฉวยแรงสินบนทำให้ผมเจ็บล้มตาย ขรัวพ่อจะว่าอย่างไร"

๙. ข้อใดแสดงบุคลิกภาพที่เด่นที่สุดของคนหาปลา
ก. เจ้าคารม
ข. เจ้าอารมณ์
ค. มีเหตุผล
ง. มีจิตวิทยา

๑๐. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากบทสนทนาข้างต้น
ก. อาชีพของประชาชน
ข. ความเชื่อทางไสยศาสตร์
ค. ความล้มเหลวของวงการแพทย์
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
กลับหน้าแรก