เนื้อหา

การจัดหมู่หนังสือ คือ การนำหนังสือมาจัดหมวดหมู่ตามเนื้อหา หรือเนื้อเรื่องของหนังสือ ทำให้หนังสือที่มีเนื้อเรื่องอย่างเดียวกันอยู่รวมกัน และหนังสือที่มีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกัน หรือสัมพันธ์

ประโยชน์ของการจขัดหมู่หนังสือ

1. อำนวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือ เพราะหนังสือที่มีเนื้อเรื่องอย่างเดียวกันจะรวมอยู่ด้วยกัน เมื่อผู้ใช้หาหนังสือเล่มทีึ่ต้องการไม่ได้ ก็อาจหาเล่มอื่นอ่านแทนได้ เพราะเป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงผู้แต่งเท่านั้น

2.หนังสือที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กันก็จะอยู่ใกล้ๆ กัน

3.หนังสือทุกเล่มมีสัญลักษ์เป็นตัวเลขแทนเนื้อหาของหนังสือ เช่น ตัวเลข 300 เป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือหมวดสังคม เป็นต้น

4.สะดวกในการเรียงหนังสือขึ้นชั้น และนำหนังสือออกมาใช้บริการเพราะหนังสือในห้องสมุดเรียงตามลำดับเลขหมู่หนังสือที่ได้จากการจัดหมู่หนังสือ

การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

เมลวิล ดิวอี้ ( Mevil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดค้นระบบการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ ( Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า DC หรือ DDC ขึ้น ระบบการจัดหมู่หนังสือดังกล่าวใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหา หรือเรื่องของหนังสือโดยมีหลักวิธีการจัด ดังนี้

1. หมวดใหญ่

ดิวอี้แบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้ในโลกนี้ทั้งหมดออกเป็น 10 หมวดใหญ่ เรียกว่าการแบ่งครั้งที่1 ใช้ตัวเลข 000-900 แทนหมวดใหญ่ ทั้ง 10 หมวด ดังนี้

                      000 ความรู้ทั่วไป

                      100 ปรัชญา

                      200 ศาสนา

                      300 สังคมศาสตร์

                      400 ภาษาศาสตร์

                      500 วิทยาศาสตร์

                      600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี

                      700 ศิลปกรรม

                      800 วรรณคดี

                      900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

2. หมวดย่อยในแต่ละหมวดใหญ่แบ่งออกเป็นหมวดย่อย เรียกว่า การแบ่งครั้งที่ 2 เช่น

010-090 110-190 210-290 310-390 410-490 510-590 610-690

710-790 810-890 910-990 โดยตัวเลขดังกล่าวข้างต้นใช้แบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ให้ย่อยลงอีก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                      500 วิทยาศาสตร์

                      510 คณิตศาสตร์

                      520 ดาราศาสตร์

                      530 ฟิสิกส์

                      540 เคมี

                      550 โลกวิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลก

                      560 บรรพชีวินวิทยา

                      570 วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

                      580 พืช พฤกษศาสตร์

                      590 สัตว์

3.หมู่ย่อยในแต่ละหมวดย่อยคือ 010-990 ยังแบ่งออกไปได้อีก 10 หมู่ย่อย เรียกว่า การแบ่งครั้งที่ 3 เช่น

                      530         ฟิิสิกส์

                      531         กลศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง

                      532         กลศาสตร์ของเหลว

                      533         นิวเเมทิกส์

                      534         เสียง

                      535         แสง ทัศนศาสตร์

                      536         ความร้อน

                      537         ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์

                      538         แม่เหล็ก

                      539         ฟิสิกส์ยุคใหม่

4. ทศนิยม ต่อจากหมู่ย่อยแล้ว ดิวอี้ยังแบ่งย่อยออกไปเป็นทศนิยม การแบ่งโดยใช้ทศนิยม ทำให้สามารถแบ่งวิชาความรู้ไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด เช่น

                      959          ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

                      959.1      พม่า

                      959.2       ยังไม่กำหนดใช้

                      959.3       ไทย

                      959.4       ลาว

                      959.5       มาเลเซีย

                      959.6       เขมร

                      959.7       เวียดนาม

                      959.8       อินโดนีเซีย

                      959.9       ฟิิลิปปิืนส์

และยงสามารถแบ่งย่อยออกไปกว่านี้อีก เช่น

                      959.3           ประวัติศาสตร์ไทย

                      959.302       ประวัติศาสตร์ไทยในยุคแรกจนถึง พ.ศ. 2325

                      959.303       ประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.2325-2453

                      959.304       ประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.2453-ปัจจุบัน

 

การใช้ตัวอักษรแทนเลขหมู่หนังสือ

หนังสือบางประเภทที่ห้องสมุดไม่นิยมกำหนดเลขหมู่ให้้ แต่ใช้ตัวอักษรแทน มีดังต่อไปนี้

                     1.หนังสือนวนิยาย                        ใช้อักษร   น      แทนเลขหมู่

                     2.หนังสือรวมเรื่องสั้น                    ใช้อักษร   รส    แทนเลขหมู่

                     3.หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน      ใช้อักษร    ย     แทนเลขหมู่

                     4.หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์                  ใช้อักษร    พ     แทนเลขหมู่

                     5.หนังสืออ้างอิง                          ใช้อักษร    อ     เหนือเลขหมู่

กลับเมนู