แบบทดสอบไตรภูมิพระร่วง
1. ๑. เรื่องไตรภูมิพระร่วง มีลักษณะการแต่งเป็นแบบใด
ก. ร้อยแก้ว
ข. โคลงสี่สุภาพ
ค. กลอนสุภาพ
ง. ร่ายสุภาพ

2. ๒. จุดประสงค์ของการแต่งเรื่องไตรภูมิพระร่วงคือข้อใด
ก. เพื่ออธิบายพระอภิธรรม
ข. เพื่อสั่งสอนพระพุทธศาสนา
ค. เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดา
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

3. ๓. บุคคลในข้อใดเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากเตภูมิกถา มาเป็น ไตรภูมิพระร่วง
ก. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ข. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ค. พระมหานาค วัดท่าทราย
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. ๔. เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ได้ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นจำนวนทั้งสิ้นกี่คัมภีร์
ก. ๒๐ คัมภีร์
ข. ๒๔ คัมภีร์
ค. ๒๘ คัมภีร์
ง. ๓๐ คัมภีร์

5. ๕. คำว่าไตรภูมิ หมายถึงข้อใด
ก. นรก มนุษย์ สวรรค์
ข. อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ค. กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ
ง. บาดาล มนุษย์ สวรรค

6. ๖. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอายุของผู้หญิงในอุตรกุรุทวีป
ก. อายุ ๑๕ ปี ตลอดสิน้ิอายุขัย
ข. อายุ ๑๖ ปีตลอดสิ้นอายุขัย
ค. อายุ ๑๗ ปีตลอดสิ้นอายุขัย
ง. อายุ ๑๘ ปีตลอดสิ้นอายุขัย

7. ๗. ...ไข้เจ็บเหน็บเหนื่อยวิการดังนี้ไส้บ่ห่อนจะบังเกิดมีแก่ชาวอุตรกุรุนั้นแต่สักคาบหนึ่งเลยฯ คำว่า วิการ ปัจจุบันใช้ว่าอย่างไร
ก. วิรการ
ข. ไวการ
ค. พิการ
ง. พิจการ

8. ๘. ข้อใดเป็นประโยคสัมพันธ์แบบ สัมพันธ์กันโดยใช้คำเชื่อม
ก. แลไม้นั้นหาด้วงหาแลงมิได้ แลไม่มีที่คดที่โกง หาพุกหาโพรงหาพลวงมิได้ ซื่อตรงกลมงามนักหนา
ข.คนฝูงนั้นเรี่ยวแรงอยู่ชั่วตนแต่หนุ่มเถิงเฒ่าบ่มิรู้ถอยกำลังเลย
ค. คนทั้งหลายฝูงนั้นเอาข้าวสารนั้นมาใส่ในหม้อทอง อันเรืองงามดังแสงไฟ จึงยกไปตั้งลงเหนือศิลาอันชื่อว่าโชติปราสาณ
ง. แลเขาอยู่ด้วยกันแลเสพเมถุนได้แต่ ๗ วันนั้นแล พ้นกว่านั้นไปเขามิได้เสพด้วยเมถุนเลย

9. นรกภูมิ มีทั้งหมดกี่ขุม
ก. ๕ ขุม
ข. ๖ ขุม
ค. ๗ ขุม
ง. ๘ ขุม

10. ไตรภูมิพระร่วง มีลักษณะการแต่งพิเศษอย่างไร
ก. บอกชื่อผู้แต่ง
ข. บอกศักราชที่แต่ง
ค. เขียนด้วยอักษรขอม
ง. อ้างคัมภีร์ที่ใช่ประกอบในการแต่ง

ผลคะแนน =

 

กลับ