ผังความคิด มโนภาพ  

 

สังเกตจากการแสดงความคิด การประมวลความคิดของตนออกมาเป็นถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดนั้น

จากการพูดอธิบาย “ ผังมโนภาพ ”

ตรวจการเขียนผังมโนภาพ

จากการสรุปขั้นตอนในการเขียนผังมโนภาพ จากประสบการณ์ของนักเรียนด้านทักษะ

 

เมนู  ย้อนกลับ  ถัดไป