แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. คาดคเน
ข. คาดคะเน

2. ข้อใดเขียนผิด
ก. คแนน
ข. คะแนน

3. ข้อใดเขียนถูก
ก.หนังตะลุง
ข.หนังตลุง

4. ข้อใดเขียนถูก
ก.บอระเพ็ด
ข.บอรเพ็ด

5. ข้อใดเขียนผิด
ก. การพนัน
ข. การพะนัน

6. ข้อใดเขียนผิด
ก. นกโพระดก
ข. นกโพรดก

7. ข้อใดเขียนถูก
ก. พยานโจทก์
ข. พยานโจทย์

8. ข้อใดเขียนถูก
ก.แผนกทะเบียน
ข.แผนกทเบียน

9. ข้อใดเขียนถูก
ก. สับปะรด
ข. สับปรด

10. ข้อใดเขียนถูก
ก.ช่างเจียรไนย
ข. ช่างเจียระไนย

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

กลับหน้าแรก