รูปและเสียงวรรณยุกต์

รูปและเสียงวรรณยุกต์


      วรรณยุกต์ในภาษาไทย มี ๔ รูป ๕ เสียง  คือ

๑.  เสียงสามัญ คือ เสียงที่มีระดับปานกลางและมีระดับคงที่ตลอดไป เช่น กา นอน ใน รัง

๒.  เสียงเอก ( รูป  ่ )  คือเสียงที่เริ่มต้นระดับเดียวกับเสียงสามัญ แล้วลดระดับต่ำกว่าเสียงสามัญ

                        เช่น เด็ก จะ กวาด กบ

๓.  เสียงโท ( รูป  ้ )   คือ เสียงที่เริ่มต้นสูงกว่าเสียงสามัญแล้วตกลงต่ำกว่าเสียงเอก เช่น ที่ ว่า แยก ได้

๔.  เสียงตรี ( รูป   ๊)  คือ เสียงที่เริ่มต้นสูงกว่าเสียงสามัญเล็กน้อยแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจนเสมอจุดเริ่มต้น

                  ของเสียงโท แล้วตกลงเล็กน้อย เช่น รู้ แล้ว นะ จ๊ะ

๕. เสียงจัตวา ( รูป  ) คือ เสียงที่เริ่มต้นต่ำกว่าเสียงสามัญแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเสมอเสียงตรี เช่น
                   หนู เห็น เขา ไหม

                

                                           

การผันวรรณยุกต์


การผันวรรณยุกต์จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้คือ คำเป็น คำตาย และไตรยางศ์ (อักษร ๓ หมู่ )

 

คำเป็น คำตาย

          คำเป็น

   คำเป็น  จะมีลักษณะสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

๑. คำนั้นจะต้องประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก.กา (แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด) เช่น  เสือ  ดู   ปู   นา

๒. คำนั้นจะต้องมีตัวสะกดในมาตรา กง กน กม เกย เกอว   เช่น  คง  เป็น   คน   หาย   เปรี้ยว

๓. คำนั้นประสมด้วยสระเกินคือ อำ ไอ ใอ เอา

      คำตาย

     คำตาย   จะต้องมีลักษณะสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

๑. คำนั้นต้องประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก.กา (แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด)

        ยกเว้น อำ ไอ ใอ เอา    เช่น  จะ  ริ   ปะ   ผุ

๒. คำนั้นมีตัวสะกดในมาตรา กก กด กบ     เช่น   นก    เกลียด     กบ

 

 

 

 

ไตรยางศ

           ไตรยางศ์ หมายถึง การแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่ ได้แก่ อักษรสูง   อักษรกลาง และอักษรต่ำ

อักษรสูง   มี  11 ตัว ได้แก่  ข  ข  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ศ  ห

อักษรกลาง   มี  9   ตัว ได้แก่  ก  จ  ด  ต  ฎ  ฏ  บ  ป  อ

อักษรต่ำ  มี  24  ตัว ได้แก่   ค  ค ฆ    ช  ซ  ฌ    ฑ  ฒ    ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ    ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ

 

           อักษรกลาง

อักษรกลางคำเป็น      ผันได้ครบทั้ง เสียง พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ

                          ผันด้วย   รูป เอก เป็น    เสียงเอก         ผันด้วย รูปโท เป็น เสียงโท     

                          ผันด้วย   รูปตรี   เป็น     เสียงตรี         ผันด้วย รูปจัตวา เป็น เสียงจัตวา

                                        เช่น         สามัญ         เอก          โท            ตรี           จัตวา

                                               กา             ก่า            ก้า            ก๊า           ก๋า

อักษรกลางคำตาย       ผันได้  เสียง  พื้นเสียงเป็นเสียงเอก

                               ผันด้วย  รูปโท   เป็น   เสียงโท            ผันด้วย รูปตรี  เป็น  เสียงตรี

                              ผันด้วย  รูปจัตวา  เป็น  เสียงจัตวา

                                 เช่น               เอก          โท            ตรี           จัตวา

                                                      กะ           ก้ะ            ก๊ะ            ก๋ะ   

 

          อักษรสูง

อักษรสูงคำเป็น          ผันได้  ๓ เสียง     พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา

                          ผันด้วย รูปเอก  เป็น  เสียงเอก           ผันด้วย รูปโท  เป็น  เสียงโท

                                   เช่น         เอก           โท            จัตวา

                                                             ข่า            ข้า             ขา

อักษรสูงคำตาย         ผันได้้  ๒ เสียง   พื้นเสียงเป็นเสียงเอก

                             ผันด้วย รูปโท เป็น  เสียงโท

                                    เช่น      เอก              โท                

                                                            ขะ              ข้ะ

 

      อักษรต่ำ

อักษรต่ำคำเป็น                     ผันได้ ๓ เสียง พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ

                                        ผันด้วย รูปเอก เป็น  เสียงโท          ผันด้วย รูปโท  เป็น  เสียงตรี

                                                         เช่น         สามัญ            โท              ตรี       

                                                                              คาง             ค่าง            ค้าง

อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น     ผันได้ ๓ เสียง พื้นเสียงเป็นเสียงตรี

                                         ผันด้วย รูปเอก เป็น เสียงโท         ผัันด้วย รูปจัตวา เป็น เสียงจัตวา

                                                          เช่น         โท           ตรี           จัตวา

                                                                             ค่ะ            คะ           ค๋ะ

อักษรต่ำคำตายสระเสียงยาว    ผันได้ ๓ เสียง พื้นเสียงเป็นเสียงโท

                                    ผันด้วย รูปโท  เป็น  เสียงตรี        ผันด้วย รูปจัตวา เป็น  เสียงจัตวา

                                          เช่น          โท            ตรี           จัตวา

                                                         โนต         โน้ต          โน๋ต

                                                                              

กลับ