แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้น ม.1เบญจมราชานุสรณ์
1. 0.0103 ตรงกับรูปกระจายข้อใด
2. ตรงกับจำนวนในข้อใด
24.03
24.3
204.3
20.43

3. ข้อใดถูกต้อง
20.024 20.042
28.246 28.642
17.563 17.653
15.365 15.356

4. ข้อใดเรียนจากน้อยไปหามาก
20.186 ,20.816, 20.618
20.816,20.618,20.186
20.186,20.618,20.816
20.816,20.186,20.618

5. 0.5 + 0.104 - 0.202 เท่ากับเท่าใด
0.402
0.454
0.598
0.814

6. 6.48 - 3.022 + 3.458 เท่ากับเท่าไร
6.462
6.916
6.74
6.626

7. ป๋องขับรถวันแรกได้ระยะทาง 342.057 กิโลเมตร วันที่สองได้ระยะทาง364.2351 กิโลเมตร จงหาวิป๋องขับรถวันที่สองได้ระยะทางมากกว่าวันแรกกี่โมตร
22.1781
33.0294
22.2306
22.2221

8. 25.01x3.2 เท่ากับเท่าไร
80.0032
80.032
80.32
83.2

9. รุจิราขับยานอวกาศด้วยความเร็ว 450.50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้ารุจิราขับยานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้ระยะทางกี่กิโลเมตร
1035.05
1125.15
1126.25
1136.05

10. เชือกขดหนึ่งยาว121.11 เมตร ตัดเป็นเส้นสั้น ๆ 10 เส้น แต่ละเส้นยาว 11.01 เมตร จะเหลือเชือกอยู่ในขดกี่เมตร
10.01
10.10
11.01
11.10

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
กลับ/หน้าต่อไป