การเคลื่อนไหวของสัตว์

แอนทาโกนิซึม หมายถึง การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ 2 ประเภท แบบตรงข้าม

การเคลื่อนไหวของสัตว์ที่อาศัยแอนทาโกนิซึม

สัตว์ที่มีโครงสร้างภายใน

การเคลื่อนไหวของมนุษย์อาศัยระบบประสาท ระบบโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ

การเคลื่อนไหวของนก

1. กล้ามเนื้ออก ( Pectoral muscle ) ได้แก่ กล้ามเนื้อกดปีก ( Pectoral depressor ) และกล้ามเนื้อยกปีก ( Pectoral minor )

2. ถุงลม ( Air sac ) ทำหน้าที่

2.1 เก็บสำรองอากาศถ่ายเทให้ปอดใช้ขณะบิน

2.2 ช่วยให้ตัวเบา

2.3 ช่วยระบายความร้อนทำหน้าที่คล้ายต่อมเหงื่อ โดยนกไม่มีต่อมเหงื่อ

2.4 ช่วยให้ปอดฟอกเลือด 2 ครั้ง ในการหายใจเข้า-ออก 1 ครั้ง

3. ขน ( Feather ) ช่วยอุ้มอากาศและเป็นกลางต่อแรงดึงดูดโลกทำให้ตัวเบา

สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอก ( Exoskeleton )

แมลง โดยการบินของแมลงจะใช้กล้ามเนื้อกดปีก และกล้ามเนื้อยกปีก ส่วนการกระโดดจะใช้กล้ามเนื้อขา

ได้แก่ เฟลกเซอร์ ( Flexor ) และในแมลงที่บินได้ดีจะมีถุงลม ( Air sac ) ทำหน้าที่เก็บสำรองอากาศไว้ใช้ขณะบิน

การเคลื่อนไหวของสัตว์ที่อาศัยแอนทาโกนิซึมที่ไม่มีโครงร่างแข็ง ( Hydroskeleton )

หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรีย ( Planaria ) การคืบคลานของพลานาเรียจะใช้กล้ามเนื้อวง ( Circular muscle ) และกล้ามเนื้อตามยาว ( Longitudinal muscle )

ส่วนการว่ายน้ำจะใช้กล้ามเนื้อวง กล้ามเนื้อตามยาว แลกล้ามเนื้อบนล่าง ( Dorsoventral muscle ) ซึ่งกล้ามเนื้อนี้จะช่วยให้ลำตัวแบนพลิ้วและจะใช้ซิเลีย ( Cilia ) โบกพัด

แอนนีลิด เช่น ไส้เดือนดินขณะหดตัวนั้นกล้ามเนื้อตามยาวหดตัว ส่วนกล้ามเนื้อวงคลายตัวขณะเหยียดตัวนั้นกล้ามเนื้อวงหดตัว ส่วนกล้ามเนื้อตามยาวคลายตัว

นอกจากนี้ไส้เดือนดินจะใช้เดือย ( Setae ) ยึดพื้นดิน

การเคลื่อนไหวของสัตว์ที่ไม่อาศัยแอนตาโกนิซึม

อาศัยกล้ามเนื้ออย่างเดียว สัตว์ที่เคลื่อนไหวโดยอาศัยกล้ามเนื้ออย่างเดียว ได้แก่ ทาก หอยทาก

ซึ่งใช้กล้ามเนื้อเท้า ( Muscular feet ) ส่วนในหนอนพยาธิตัวกลมจะใช้เฉพาะกล้ามเนื้อตามยาว ( Longitudinal muscle ) เท่านั้น

อาศัยแรงดันน้ำ ( Hydrostatic pressure ) สัตว์พวกนี้จะอาศัยแรงดันน้ำ โ

ดยการพ่นน้ำออกจากตัวตามหลัก Action = Reaction ได้แก่ แมงกะพรุน หอย 2 ฝา ปลาหมึก

อาศัยอวัยวะไฮโดรสแตติก ( Hydrostatic organs ) พบในปลาดาว โดยอวัยวะไฮโดรสแตติกก็คือ ทิวบ์ฟิต ( Tube feet )

ซึ่งการทำงานจะอาศัยแรงดันน้ำ ( Hydrostatic pressure ) แต่ไม่มีการพ่นน้ำออกจากตัว

การเคลื่อนไหวของโพรติสต์

การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา

การเคลื่อนไหวโดยอาศัยซิเลียและแฟลกเจลลัม ( Cilia and flagella movement )