เรื่อง การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

1.    ตำแหน่งและการกระจัด

 

ตำแหน่ง( Position) คือ การบอกให้ทราบว่า วัตถุหรือสิ่งของที่เราพิจารณาอยู่ที่ใด เทียบกับจุดอ้างอิง

          วัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง X=Xที่เวลา t หมายถึง วัตถุอยู่ที่ระยะทาง Xจากจุด O (จุดอ้างอิง) ที่เวลา t

          ถ้าวัตถุเลื่อนที่ไปอยู่ที่ Xที่เวลา tแสดงว่า วัตถุได้มีการเคลื่อนที่ไประหว่างเวลา t และ t

 


-X                                                                                  +X

                   0                    X                X

 

การกระจัด ( Displacement)

          การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจาก X=Xไปเป็น X=Xหรือ X- X

การกระจัด หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุไปจากตำแหน่งปกติ (สมดุล)

 

2.    ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย

ความเร็ว( Velocity) คือการกระจัดต่อเวลา

ความเร็วเฉลี่ย (Average Velocity) คือการกระจัดหารด้วยช่วงเวลา

 

 

                   V=

 

{= X- X, = t- t}

          อัตราเร็ว (Speed) เป็นปริมาณสเกลาร์ หมายถึงระยะทางของการเคลื่อนที่ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงทิศทางหารด้วยเวลา

          พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก Xไป Xและจาก Xกลับมา X ใช้เวลาทั้งหมด t- t

 


-X                                                                        +X

 

   O            X               X         X

อัตราเร็วเฉลี่ย = +/ (t- t)

ความเร็ว = X- X/ t- t

 

3.    ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง( V)

ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ( Instantaneous velocity) คือความเร็วของวัตถุในช่วงเวลาสั้นมากขณะผ่านจุดหนึ่งหรือที่เวลาใดเวลาหนึ่ง

 

              V=

    

 

4.    ความเร่ง

ความเร่ง (Acceleration) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา

ถ้าที่เวลา tวัตถุมีความเร็ว Vและที่เวลาก่อนนั้นคือ t วัตถุมีความเร็ว V

 

ความเร่งเฉลี่ย  =         a=

 

ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง =     a=

 

อัตราเร่ง เป็นปริมาณสเกลาร์ ไม่คิดทิศทางเช่นเดียวกับอัตราเร็ว

 

 

สรุปสูตร

 

          V= u+at

          S= ()t

          S= ut+at

          v= u+2as

 

 

 

แบบทดสอบก่อน/ หลังเรียน

 

1.    การกระจัดคือ..........................................................................................................

....................................................................................................................................

 

2.    ความเร็วคือ............................................................................................................

....................................................................................................................................

 

3.    ความเร็วเฉลี่ยคือ..................................................................................................

....................................................................................................................................

 

4.    อัตราเร็วเฉลี่ยคือ..................................................................................................

....................................................................................................................................

 

5.    ความเร่งคือ...........................................................................................................

....................................................................................................................................

 

6.    ความเร่งเฉลี่ยคือ.................................................................................................

....................................................................................................................................