2. การส่งวิทยุกระจายเสียงมี 2 ระบบ

1. ระบบ AM (Amplitude Modulation) ส่งคลื่นโดยการเปลี่ยนแอมพลิจูดของคลื่นพาหะ

ตามสัญญาณของคลื่นที่ต้องการส่งออกไป ความถี่ของคลื่นพาหะอยู่ในช่วง 530 – 1,600 กิโลเฮิรตซ์

ส่งคลื่นโดยใช้ความถึ่ขนาดกลางหรือความถี่ MF (Medium Frequency)

การส่งคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม ( AM ) ในการกระจายเสียงออกอากาศนั้น

นอกจากจะใช้คลื่นความถี่ขนาด 530 – 1,600 กิโลเฮิรตซ์แล้ว

ยังมีช่วงความถี่ต่ำกว่านี้เรียกว่า คลื่นยาว และที่มีความถี่สูงกว่านี้ซึ่งเรียกว่า คลื่นสั้น

ได้มีการกำหนดแถบความถี่สำหรับการกระจายเสียงขึ้น

เพื่อไม่ให้คลื่นวิทยุจากสถานีกระจายเสียงด้วยความถี่ใกล้เคียงกันปะปนกัน

ช่วงกว้างของแถบความถี่ของสถานีวิทยุระบบเอเอ็มกำหนดไว้เป็น 10 กิโลเฮิรตซ์

ดังนั้น จะมีสถานีกระจายเสียงระบบเอเอ็มทั้งหมด = 1,600-530/10 = 107 สถานี

2. ระบบ FM (Frequency Modulation) ส่งคลื่นโดยเปลี่ยนความถี่ของคลื่นพาหะ

ตามสัญญาณของคลื่นที่ต้องการส่งออกไป ความถี่ของคลื่นพาหะอยู่ในช่วง 88 – 108 เมกะเฮิรตซ์

หรือความยาวคลื่น 2.8 – 3.4 เมตร ช่วงกว้างของแถบความถี่ของสถานีวิทยุระบบ เอฟเอ็ม

กำหนดไว้เป็น 250 กิโลเฮิรตซ์ ดังนั้นจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียง

แบบเอฟเอ็มทั้งหมด = (108-88)×1000/250 = 810 สถานี

การส่งคลื่นระบบนี้จะส่งในช่วงความถี่สูงมาก หรือความถี่ VHF ( Very High Frequency )