3. คลื่นฟ้า – คลื่นดิน

คลื่นวิทยุมีสมบัติที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ สามารถสะท้อนได้ที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์

บรรยากาศในชั้นนี้ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เป็นจำนวนมาก

เมื่อคลื่นวิทยุเคลื่อนที่มาถึงจะสะท้อนกลับสู้ผิวโลกอีก

สมบัติข้อนี้ทำให้สามารถใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารเป็นระยะทางไกลๆได้ แต่ถ้าเป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงขึ้น

การสะท้อนดังกล่าวจะมีได้น้อยลงตามลำดับ

การส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นวิทยุระบบเอเอ็มนั้นคลื่นสามารถเคลื่อนที่ไปถึงเครื่องรับวิทยุได้ 2 ทาง คือ

1. คลื่นดิน ( Ground Wave ) คือ คลื่นที่วิ่งไปตามแนวราบระดับพื้นดินจากสถานีส่งถึงผู้รับฟัง

เป็นแนวเส้นตรงปกติจะมีรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร

2. คลื่นฟ้า ( Sky Wave ) คือ คลื่นที่วิ่งขึ้นไปกระทบบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์

แล้วสะท้อนกลับลงมายังผู้รับฟังวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องความโค้งของผิวโลกได้

สำหรับการส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม ซึ่งมีความถี่สูงกว่าจะมีการสะท้อนที่ชั้นไอโอโนสเฟียร

์ได้จึงไม่สามารถใช้คลื่นฟ้าได้คงใช้เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียว ดังนั้นถ้าต้องการส่งกระจายเสียง

ด้วยระบบเอฟเอ็มให้คลุมพื้นที่ไกลๆ จึงต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะๆ และผู้รับฟังต้องตั้งสายอากาศสูงๆ