เรื่องที่ ๒ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ ๒. อธิบายความหมาย ความสำคัญคำศัพท์ที่กำหนดได้

วิธี /ประเภทของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ความหมาย
๑. แบ่งตามความสำคัญของหลักฐาน  
  • หลักฐานชั้นต้น
หลักฐานที่ผู้เกี่ยวข้องได้บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  • หลักฐานชั้นรอง
บันทึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว
๒. แบ่งตามรูปลักษณะของหลักฐาน  
  • หลักฐานลายลักษณ์อักษร
หลักฐานที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
  • หลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
หลักฐานที่ต้องอาศัยการตีความการวิเคราะห์จากนักวิชาการต่างๆ
๓. แบ่งตามจุดมุ่งหมายการผลิต  
  • มนุษย์ตั้งใจสร้างขึ้น
มนุษย์สร้างหลักฐานขึ้นตามความคิดความเชื่อเพื่อใชีในการดำรงชีวิต
  • มนุษย์ไม่ตั้งใจสร้างขึ้น
หลักฐานที่เป็นร่องรอยการอยู่อาศัย เช่น โครงกระดูก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของหลักฐานประวัติศาสตรืไทย
ประเภทของหลักฐาน
ชั้นต้น
ชั้นรอง
ไม่อักษร
อักษร
ไม่ตั้งใจ
ตั้งใจ

ศิลาจารึก สมัยสุโขทัย

-
-
-

วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

-
-
-

ธงชาติไทยสมัยก่อนรัชกาลที่ ๖ ธงช้าง

-
-
-

หนังสือพิมพ์รายวัน

-
-
-

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระเชตุพนฯ

-
-
-

โครงกระดูกมนุษยบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์

-
-
-

ลายเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี

-
-
-

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

-
-
-

 

กลับเมนูหลัก

ทดสอบหลังเรียน