. . . : : : วันธรรมสวนะ : : : . .

                              วันธรรมสวนะ หมายถึง วันที่ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนา เรียกกันในปัจจุบันว่า 
                              วันพระ หรือ วันอุโบสถ ในประเทศไทยเดือนหนึ่งกำหนดให้มีวันพระไว้ 4 วัน คือ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ 
                              วันแรม 15 ค่ำ ( หรือ 14 ค่ำในบางเดือน )

                              ความสำคัญ
                              
วันพระ หรือวันอุโบสถ เป็นวันหลักแห่งการทำความดี โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ชาวพุทธมีโอกาสทำความดีต่างๆ
                              ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ให้ทาน เพื่อทำใจให้สงบ

                              การปฏิบัติตน

                              1. ทำบุญตักบาตร ให้ทานอื่นๆ เช่น ถวายสังฆทาน

                              2. สมาทานศีล และรักษาศีล เช่น ศีล 8 หรือ ศีล 5

                              3. เจริญภาวนาด้วยการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ

                              4. ฟังธรรมเทศนาด้วยความตั้งใจและความสงบ

                              หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

                              หลักธรรมที่เกี่ยงเนื่องในวันพระ หรือ วันอุโบสถที่นักเรียนควรศึกษาในที่นี้ คือ สังคหวัตถุ 4

                              สังคหวัตถุ 4

                               สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักปฏิบัติตนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นไว้ หรือหลักในการสงเคราะห์ผู้อื่น มี 4 ประการ คือ

                              1. การให้ ( ทาน ) หมายถึง การรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของ วิชาความรู้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการให้อ
                              ภัยแม้ผู้อื่นทำความผิดต่อเราหรือทำให้เราเดือดร้อน

                              2. การพูดจาไพเราะ ( ปิยวาจา ) หมายถึง การพูดไพเราะ น่ารัก พูดด้วยความจริงใจ

                              3. การทำประโยชน์ต่อกัน ( อัตถจริยา ) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อกัน

                              4. การาวงตัวเสมอต้นเสมอปลาย ( สมานัตตตา ) หมายถึง การทำตัวให้เข้ากันได้กับผู้อื่น โดยไม่ถือตัว