. . . : : : เทศกาลสำคัญ : : : . .

                               เทศกาล   หมายถึง คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและ การรื่นเริง ในท้องถิ่น เช่น สงกรานต์เข้าพรรษา เป็นต้น
                              จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีเทศกาล สำหรับในชั้นนี้นักเรียนควรได้ศึกษาเทศกาลสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ
                              พระพุทธศาสนา ด้แก่ เทศกาลสงกรานต์              

                              เทศกาลสงกรานต์

                              เทศกกาลสงรานต์ ตรงกับวันที่ 13 , 14 และ 15 เมษายนของทุกปี

                              ความสำคัญ

                              เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยวันที่ 13 เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ คือวันสิ้นปีเก่า วันที่ 14 เรียกว่า 
                              วันเนาว์ คือ วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 15 เรียกว่า วันเถลิงศก

                              การปฏิบัติตน

                              เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะวันที่ 13 ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์จะมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                              1. ตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตร เพื่อคาวามเป็นสิริมงคล และความมีโชคในวันปีใหม่

                              2. หลังจากพระฉันภัตตาหารแล้ว จะมีการพิธีบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งพระสงฆ์จะทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล

                              3. ช่วงบ่ายทำพิธีสรงน้ำพระ บางที่จะทำพิธีสรงน้ำพระในวันสุดท้ายของวันสงกรานต์

                              4. นอกจากสรงน้ำพระเสร็จแล้ว จะมีการรดน้ำผู้ใหญ่และคนที่ตนนับถือ เพื่อให้ผู้ใหญ่ให้พร

                                        ปัจจุบันทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 13 – 15 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ เป็นวันหยุดราชการ และได้
                              กำหนดให้ 
วันที่13 เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เป็นวันครอบครัว

                              หลักธรรมและคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

                             1. การทำพิธีบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมเรื่องความกตัญญกตเวทีที่ลูกหลานมีต่อ บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว
                              2. การรดน้ำญาติผู้ใหญ่และผู้ที่ตนเองนับถือ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมเรื่องความกตัญญกตเวที ยังสะท้อนให้เห็นถึง
                             ความเคารพและการมีสัมมาคารวะต่อกันอีกด้วย สังคมไทยถือว่าการรู้จักเคารพผู้ที่ควรเคารพนั้นเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง
                             ผู้ที่รู้จักเคารพผู้ที่ควรเคารพ เรียกว่า เป็นคนมีสัมมาคารวะ ซึ่งคนประเภทนี้ย่อมได้รับความยกย่องนับถือ และย่อมประสบความ
                             สำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้อื่น