จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องสี่งแวดล้อม

1. อธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมได้

2. อธิบายบทบาทของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ได้

3. อธิบายบทบาทของประชากรกับสิ่งแวดล้อมได้