สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ


เชื้อชาติ
1. พวกผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย ได้แก่ เอสกิโม (Eskimo) ในแคนาดาและอลาสกา กับชาวอินเดียน (Indian) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกากลาง
2. พวกผิวขาว เป็นพวกประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ
3. พวกเลือดผสม มีสองกลุ่ม คือ ผสมระหว่างชนผิวขาวและอินเดียแดงเรียกว่า เมสติโซ (Meztizo) เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา และพวกเลือดผสมระหว่างผิวดำและผิวขาวเรียกว่า มูแลตโต (Mulatto)

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตส แตนต์ส่วนนิกายโรมันคาทอลิกนับถือมากในมลฑลคิวเบก ของแคนาดาและประเทศใน ลาตินอเมริกา

การปกครอง
ประเทศส่วนใหญ่จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐเดี่ยว ยกเว้นประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก การปกครองแบบรัฐรวมตำแหน่ง ประมุขส่วนใหญ่จะ เป็นประธานาธิบดี เช่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ฮอนดูรัส ฯลฯ และมีบางประเทศที่มี ประมุขเป็นกษัตริย์ เช่น แคนาดา จาไมกา ฯลฯ

ภาษา
เป็นตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปี้ยน ได้แก่
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆในอเมริกากลาง
ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ใช้กันมากในรัฐควิเบก ของประเทศแคนาดา และประเทศเฮติ

นอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ภาษาเอสกีโม และภาษาของชนเผ่าต่างๆ