ประวัติพระเจ้าตาก

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่าสิน ประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
ปีขาล พ.ศ. 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรของขุนพัฒน์ นายอากรบ่อนเบี้ย
ซึ่งเป็นชาวจีน มารดาชื่อ นกเอี้ยง บิดาได้ยกให้เป็นบุตรของเจ้าพระยาจักรี สมุหนายก อายุ 9 พรรษา
ได้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ทองดีที่วัดโกษาวาสน์ เมื่อมีพระชนมายุได้ 13 พรรษา เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวไปถวายเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงรับราชการจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ จึงทรงได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตรไปช่วยราชการอยู่กับพระยาตากที่เมืองตาก ครั้นพระยาตากถึงแก่อนิจกรรมจึงทรงได้เป็นพระยาตากแทน ภายหลังได้ทรงเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมือง
กำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้ไปครองเมืองกำแพงเพชร พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา จึงทรงยกกองทัพมาช่วยรักษาพระนคร เมื่อทรงเห็นว่าจะรักษากรุงไว้มิได้จึงรวบรวมกำลังได้ 500 คน ตีฝ่าพม่าไปทาง
ตะวันออก ไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 แล้ว จึงทรงยกกองทัพเรือมากู้อิสระภาพกลับคืนมาได้ในปีเดียวกัน และทรงย้ายราชธานีมาตั้งที่กรุงธนบุรี ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ทรงได้รับสมัญญาว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในรัชสมัยของพระองค์ต้องทรงปราบชุมนุมต่างๆ และต้องทรงทำศึกสงครามกับพม่าและเขมรเกือบตลอดรัชกาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวรรคต พ.ศ. 2325 ครองราชอยู่ 15 ปี

งานพระราชนิพนธ์
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 4 ตอน คือ
1. ตอนพระมงกุฎประลองศร
2. ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
3. ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
4. ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด

กลับหน้าแรก : หน้าต่อไป