แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ชื่อ-นามสกุล...........................................................ชั้น...............เลขที่................

เกิดวันที่..................เดือน...........................พ.ศ.................

การทดสอบครั้งที่1 วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............

การทดสอบครั้งที่2 วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............

รายการที่ทดสอบ
ค่าที่วัดได้ ครั้งที่ 1
ค่าที่วัดได้ ครั้งที่ 2
1. ชั่งน้ำหนัก (กิโลกรัม)    
2. วัดส่วนสูง (เซนติเมตร)    
3. นั่งงอตัว (เซนติเมตร)    
4. นอนยกตัว (ครั้ง/นาที)    
5. ดันพื้น (ครั้ง/นาที)    
6. เดิน / วิ่ง 1.6 กิโลเมตร (นาที)    
กลับหน้าแรก
หน้าถัดไป
ประเมินผลการทดสอบจากโปรมแกรมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลับหน้าแรก