สารบัญ 1 2 3 4 5 6 7

บทที่ 7 เชื่อมงาน เชื่อมเสียง ทำชุดงาน


การสร้างไฟล์เมนู

สำหรับเชื่อมไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 1. คลิกลาก Interaction Icon มาวางที่เส้นผังงาน ตั้งชื่อว่า menu
2. คลิกลาก Calculation Icon มาวางต่อจาก Interaction Icon
3. เลือก Response Type เป็น Button พิมพ์ชื่อว่า การใช้ไอคอนและหนังสือ

4. กดแป้น Ctrl+ ได้หน้าต่างชื่อเดียวกับไอคอน
5. ใส่เงื่อนไขในหน้าต่าง คลิกเมนู Window เลือก Inspectors เลื่อก Function
6. คลิกเลือกรายการหลัก (Category) Jump
7. คลิกเลือกรายการย่อย JumpFileReturn

8. กดปุ่ม Paste กดปุ่ม Done
9. ใส่ชื่อนามสกุลของไฟล์ในช่อง File name เช่น Drill1 ใส่ชื่อโฟลเดอร์ ในช่อง
Folder เช่น au คลิกปุ่มปิดหน้าต่าง และคลิกตอบ Yes หน้าต่างถามให้ Save
10. ทำข้อ 4 ถึง 9 อีกครั้งแต่ใส่ชื่อไฟล์เป็น menu ชื่อโฟลเดอร์ เป็น au เพื่อกลับ
เมนูเมื่อทำงานที่เลือกเสร็จแล้ว

11. ทำแบบเดียวกันนี้กับทุกงาน

12. ดับเบิลคลิกไอคอน menu เปิดหน้าต่างพิมพ์ข้อความทักทาย

11. ที่ท้ายไฟล์งานต่าง ๆ จะต้องมีการเพิ่มเติมให้ออกจากงานเมื่อทำงานตามไฟล์ต่าง ๆ
เหล่านั้นเสร็จแล้ว โดยคลิกลากไอคอน Calculation มาต่อท้ายไฟล์ เช่น drill1
คลิก Window เลือก Inspectors เลือก Function เลือก All เลือก Quit(Option)
แทนที่ Option ด้วยเลข 0 ทำเช่นนี้ทุกไฟล์ที่ต้องเชื่อมโยงไป

การบันทึกเป็นไฟล์สำเร็จ 2 แบบและการเรียกใช้งาน


แบบที่ 1 ไฟล์สำเร็จนามสกุล a6r ต้องใช้ไฟล์ Runa6w32.exe ช่วยเปิด


การ Package


1. เปิดไฟล์ที่ต้องการทำเป็นไฟล์สำเร็จ
2. คลิก File เลื่อก Publish เลือก Package
3. หน้าต่าง Package ช่อง Package File เลือก Without Runtime
4. ทำเครื่องหมายถูกในช่องหน้าข้อความ Resolve Broken Links At Runtime
กับ Package All Libraries Internally

5. กดปุ่ม Save File(s) & Package
6. ทำเช่นนี้กับทุกไฟล์ที่ต้องเชื่อมโยงกับไฟล์เมนู และทำกับไฟล์เมนูด้วย

การเรียกใช้งาน


1. จะต้อง Copy ไฟล์ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด และไฟล์ Runa6w32.exe มาไว้ในโฟลเดอร์ au
2. รวมทั้งไฟล์ที่จะต้องเรียกใช้ด้วย เช่น test2.avi

3.ดับเบิลคลิกไฟล์ menu.a6r

แบบที่ 2 เป็นไฟล์นามสกุล exe เปิดใช้งานได้ทันที


การ Package แบบนี้เหมาะสำหรับไฟล์เดี่ยว ๆ เพราะแต่ละไฟล์ทำงานมีขนาดใหญ่มาก


1.เปิดไฟล์ที่ต้องการทำเป็นไฟล์สำเร็จ
2. คลิก File เลือก Publish เลือก Package

3. หน้าต่าง Package ช่อง Package File เลือก For Windows 95 and NT สำหรับ
วินโดรว์ 95 หรือเลือก For Windows 3.1 สำหรับวินโดรว์ 3.xx
4. ทำเครื่องหมายถูกในช่องหน้าข้อความ Resolve Broken Links At Runtime
กับ Package All Libraries Internally
5. กดปุ่ม Save File (s) & Package

การเรีอกใช้งาน


1. ดับเบิลคลิกไฟล์ทำงานนามสกุล exe ได้ทันที

การประกอบเสียง จากไฟล์เสียง wav,mp3 วีดีโอจากไฟล์ avi, mpg


การประกอบเสียง จากไฟล์ wav และ mp3


1. เปิดไฟล์ที่ต้องการประกอบเสียง
2. นำไอคอนเสียงมาไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ ตั้งชื่อหรือไม่ตั้งก็ได้
3. ดับเบิลคลิกไอคอนเสียงเปิดออกเป็นหน้าต่าง

4. คลิกปุ่ม Import เปิดหน้าต่าง Import which file
5. เลือกหาคลิกไฟล์เสียงนามสกุล Wav หรือ mp3 ที่ต้องการ คลิก Import

6. กดปุ่มเครื่องหมายเล่น ทดลองฟังเสียงและหยุดด้วยเครื่องหมายหยุด

การประกอบเสียงจากไฟล์ mid

>
1. นำ Calculation Icon มาวางบนเส้นผังงาน ตั้งชื่อ เพลงพระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต"
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดออกเป็นหน้าต่าง
3. คลิกเมนู Window เลือก Inspector เลือก Function เลือก Category เลือก
ชื่อไฟล์ เช่น midi.a6p คลิกปุ่ม Load

4. ได้หน้าต่างให้เลือกคลิกไฟล์ชื่อ a5wmme.u32 แล้วกดปุ่ม Open

6. ได้หน้าต่างชื่อ Custom function in a5wmme.u32 เลือก Midiplay กดปุ่ม Load

7. ฟังก์ชั่น Midiplay จะไปปรากฏในรายการหลัก midi.a6p
8. คลิกเมนู Window เลือก Inspector เลือก Function
9. เลือกรายการหลัก mid1.a3w
10. เลือกรายการย่อย Midiplay คลิกปุ่ม Paste คลิกปุ่ม Done
11. พิมพ์ชื่อไฟล์เพลง เช่น nevermindhmblues.mid แทนที่ filename และ 100
แทน tempo และ FALSE แทน wait

11. เลือกปุ่มปิด คลิกปุ่ม Yes

การประกอบวิดีโอ

1. นำ vedio Icon มาวางบนเส้นผังงาน ตั้งชื่อหรือไม่ตั้งก็ได้
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดออกเป็นหน้าต่าง

3. คลิกปุ่ม Import เปิดหน้าต่าง Import which file
4. เลือกหาคลิกไฟล์เสียงนามสกุล avi หรือ mpg ที่ต้องการ คลิก Import

การสร้าง Library

บางครั้งมีการใช้ไอคอนเดียวกันหลายครั้ง ถ้าสร้างไอคอนนั้นใหม่อาจจะไม่
เหมือนเดิม และสิ้นเปลืองพื้นหน่วยความจำมาก ถ้าสร้างไอดอนนี้ไว้ที่หนึ่ง
แล้วให้ทุกที่ ๆ ต้องการใช้เรียกไปใช้งาน นั่นคือ Library
1. คลิกเมนู File เลือก New เลือก Library จะได้หน้าต่าง Library คู่กับหน้าต่างทำงาน
2. ลาก display Icon ไปวางในหน้าต่างของ Library ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นใส่ข้อมูล

3. คลิกเมนู File เลือก Save ตั้งชื่อ Library เช่น li1
4. การใช้งานจะต้องเปิดไฟล์ Library ขึ้นมาเป็นหน้าต่างคู่กับหน้าต่างทำงานก่อน
5. คลิกไอคอนที่ต้องการใน Library มาวางบนเส้นผังงาน

การนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนใหว .gif มาใช้ใน Authorware

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนใหว .gif เป็นภาพที่สามารถนำมาใช้ใน Authorware ได้ ทำให้
สามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนใหวได้ง่ายขึ้น
1. คลิกเมนู Insert เลือก Media เลือก Animated Gif...

2. คลิกปุ่ม Browse ได้หน้าต่าง Open Animated file เลือกภาพ .gif แล้วคลิก Open
ชื่อไฟล์และตำแหน่งจะเข้าไปอยู่ในช่องว่าง Import คลิกปุ่ม OK

3. คลิกเมนู Control เลือก Restart ทดลอง