สารบัญ 1 2 3 4 5 6 7 8

บทที่ 3 การวาดรูป

เครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูป


เป็นทูลบาร์สำหรับวาดรูปโดยเฉพาะ มีเครื่องมือให้ใช้งาน

สำหรับทำสี่เหลี่ยมเส้นประรอบรูปเพื่อเลือกบริเวณของรูป
สำหรับใส่ตัวอักษรประกอบรูป
สำหรับลากเส้นตรง
สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ
สำหรับวาดรูปวงกลมวงรี
สำหรับวาดส่วนโค้ง
สำหรับวาดรูปหลายเหลี่ยม
สำหรับหมุนรูปที่เลือกไว้แล้ว
สำหรับเลือกรูปแบบสำเร็จไปใช้งาน
ปิดเปิดการระบายสีภายในรูป
ให้มี/ไม่มีลายเส้นขอบรูป
ให้มี/ไม่มีเงาของรูป
ตารางรูปแบบสำเร็จที่จะนำไปใช้ได้

วาดรูป


1 เลือกเครื่องมือจากทูลบาร์
2 เลื่อนเม้าส์เข้าไปในสไลด์บริเวณที่จะวาดรูป
3 คลิกเม้าส์ค้างลากเม้าส์ให้ได้รูปตามต้องการ

การใช้รูปแบบสำเร็จ


1 คลิกป้ายรูปแบบสำเร็จบนทูลบาร์
2 เลือกคลิกรูปแบบที่ต้องการจากตารางรูปแบบสำเร็จ
3 เลื่อนเม้าส์เข้าไปในสไลด์บริเวณที่จะวางรูป
4 คลิกเม้าส์วางรูปให้มีขนาดตามต้องการ

การหมุนภาพ


1 คลิกป้ายเลือกภาพบนทูลบาร์
2 เลื่อนเม้าส์ไปทำสี่เหลี่ยมเส้นประรอบรูปที่ต้องการหมุน
3 คลิกป้ายหมุนภาพบนทูลบาร์
4 เลื่อนเม้าส์ไปคลิกปุ่มมุมในภาพหมุนไปตามต้องการ

การเปลี่ยนสีภาพ


1 คลิกเลือกรูปที่ต้องการเปลี่ยนสี
2 คลิกเมนู Format เลือก Colors and Lines

3 คลิกปุ่มเลื่อนสีออกมาเลือก

4 แล้วคลิกปุ่ม OK

การเปลี่ยนสีทั้งหมดระบบ


1 คลิกเมนู Format เลือก Slide Color Scheme

2 ดับเบิลคลิกช่องสีที่ต้องการจะได้ตารางสีให้เลือก

3 เมื่อเลือกได้แล้วคลิก OK
4 คลิก Apply ถ้าใช้เฉพาะรูปนี้
5 คลิก Apply All ใช้กับรูปทั้งไฟล์