หน่วยที่ 7

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

ในรูปแบบที่เหมาะสม

- เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
- โปรแกรมสำเร็จรูปนำเสนองาน
- หลักการเลือกโปรแกรมมาใช้งาน