มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

http://www.rmut.ac.th/

ใหม่แบ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

-วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
-วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
-วิทยาเขตพระนครใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย


เดิมแบ่งเป็น

หมวดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ เชียงใหม่ แผนกอิเลคทรอนิคส์ภาควิชาช่างไฟฟ้า
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย

-----------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
วิทยาเขตพระนครใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่งได้แก่

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
วิทยาเขตพระนครใต้
สำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
2 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-3211-25 ต่อ 133, 117
โทรสาร : 0-2287-3596

จุดเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว โรงแรม ภาษา คหกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย บริหารธุรกิจและทักษะด้านธุรกิจ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ

การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อใช้ระยะเวลาการศึกษา 2-3 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน และรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร INTERNATIONAL PROGRAM การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร และดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเปิดสอนวิชาเอกด้าน Accounting, Marketing, Information System, International Business Management, Business Engineering, and Business English


ที่อยู่ที่ติดต่อได้

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2287-3211-25 โทรสาร 0-2286-3596
http://www.btc.rit.ac.th/


วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

878 ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
0-2286-3613,
0-2286-5164,
0-2286-3300,
0-2286-9204,
0-2287-4670-2
0-2286-8962 http://www.bpm.rit.ac.th/
วิทยาเขต
พระนครใต้

1635 ถ.เจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120
0-2211-2052,
0-2211-2056,
0-2212-1315-6 0-2212-5700-1
0-2211-2040 http://www.sbk.rit.ac.thการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549กำหนดการ วัน เดือน ปี
จำหน่ายใบสมัคร
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์
- ซื้อด้วยตนเอง
1 ธันวาคม 2548 - 10 กุมภาพันธ์ 2549
1 ธันวาคม 2548 - 20 กุมภาพันธ์ 2549
รับสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์ / ผ่านทาง web
- สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร
1 ธันวาคม 2548 - 20 กุมภาพันธ์ 2549
1-20 กุมภาพันธ์ 2549
ส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ / บัตรแจ้งสถานที่สอบ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป
การสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1 ดังนี้
1.คณะศึกษาศาสตร์ (เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา)
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.คณะวิทยาศาสตร์
7.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
8.คณะเกษตรศาสตร์
13-14 มีนาคม 2549
การสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 2 ดังนี้
1.คณะศิลปศาสตร์
2.คณะศึกษาศาสตร์(เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
3.คณะบริหารธุรกิจ
4.คณะคหกรรมศาสตร์
5.คณะศิลปกรรม
6.คณะนาฏศิลปและดุริยางค์ 15-16 มีนาคม 2549
ประกาศผลสอบข้อเขียน 23 มีนาคม 2549
สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรคและเอกซเรย์ 25-26 มีนาคม 2549
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 30 มีนาคม 2549
ขี้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 3-4 เมษายน 2549
ปฐมนิเทศรวม 1-2 มิถุนายน 2549
เปิดภาคการศึกษา 1/2549 5 มิถุนายน 2549


หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศิลปศาสตร์

-การท่องเที่ยวและการโรงแรม
-นันทนาการ
-บรรณารักษศาสตร์
-ภาษาตะวันตก
-ภาษาตะวันออก
-มนุษยศาสตร์
-สังคมศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

-จิตวิทยาและการแนะแนว
-การบริหารการศึกษา
-พลศึกษาและสันทนาการ
-การศึกษาวิชาชีพเฉพาะ
-เทคโนโลยีการศึกษา
-หลักสูตรและการสอน

เกษตรศาสตร์บางพระ
วิศวกรรมศาสตร์

-วิศวกรรมโยธา
-วิศวกรรมอุตสาหการ
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-วิศวกรรมเคมี
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่องกล
-วิศวกรรมสิ่งทอ
-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
-วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
-วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริหารธุรกิจ

-ธุรกิจศึกษา
-การจัดการ
-การเงิน
-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
-การตลาด
-การบัญชี
-การประมวลข้อมูล
-เศรษฐศาสตร์
-ระบบสารสนเทศ
-การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

คหกรรมศาสตร์

-อาหารและโภชนาการ
-คหกรรมศาสตร์ศึกษา
-ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-ครอบครัวศึกษา
-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
-ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
-พัฒนาการครอบครัวและเด็ก-การศึกษาปฐมวัย
-คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ศิลปกรรม

-ศิลปกรรม
-หัตถกรรม
-ศิลปกรรมศึกษา
-ศิลปประจำชาติ
-ออกแบบศิลปประยุกต์

นาฏศิลปและดุริยางค์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

-วิศวกรรมเครื่องจักกลเกษตร
-วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมดินและน้ำ
-เทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์
-เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์
-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
-วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม


สถาปัตยกรรมศาสตร์

-เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
-อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-การจัดการงานก่อสร้าง

วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มวิชาเครื่องกล
กลุ่มวิชาโยธา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทัศนสื่อสาร
กลุ่มวิชาไฟฟ้า
กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม
กลุ่มวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเคมี
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาศิลปะประจำชาติ
กลุ่มวิชาจิตรศิลป์
กลุ่มวิชาศิลปกรรม
กลุ่มวิชาภาษศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
ศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาทั่วไป
คณะเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาเขตสุรินทร์
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
คณะวิชาออกแบบ
คณะวิชาสัมพันธ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

และที่


-----------------

ราชมงคลพระนคร

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี ภาคสมทบ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548 ใน 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มการบัญชีทั่วไป
2. สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. สาขาวิชาการตลาด กลุ่มการบริหารการตลาด

กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 25 กันยายน 2548 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2282 – 9101 - 2 ต่อ 2218, 2221 หรือที่ www.bcc.rmutp.zc.th-----------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง และปริมณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด อันอุดมสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรืองนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคนด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน"

ปณิธาน
"ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ


สำนักงานอธิการบดี
ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 2554
โทรสาร : 0 3554 5654
http://www.huntra.rmutsb.ac.th/
แผนที่

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายสรรพวิชาอันได้แก่ สายวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม , วิศวกรรมศาสตร์ , สถาปัตยกรรมศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกสรรสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และวิทยาเขตที่สนใจ ได้ตามคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2-3 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน และรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

--------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
(สำนักงานอธิการบดี)

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2476 ณ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาในปี 2481 ได้ย้ายไปอยู่ในหมู่ที่ 8 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย ต่อมาในปี พ . ศ . 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา และรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ อีก 2 ปี และอบรมเพิ่มเติมอีก 1 ปี
จนกระทั่งปี พ . ศ . 2487 ได้ขยายเปิดรับนักเรียนเกษตรกรรมชั้นกลาง ( มีสิทธิ์เทียบเท่ากับนักเรียน ที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม .6 ในสมัยนั้น ) ในปี พ . ศ .2504 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตร ประโยคอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม ( ม . ศ . 6 แผนกเกษตรกรรม )
และในปี พ . ศ . 2508 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม ( ปวส .) และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรม พระนครศรีอยุธยา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา ได้โอนไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อวิทยาเขตเกษตร พระนครศรีอยุธยา และได้ปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม เป็นหลักสูตร ประโยควิชาชีพ (ปวช.)
ในปี พ.ศ.2520 มีการย้ายสถานที่ตั้งของวิทยาเขตฯมา ณ ตำบล หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในระยะแรกใช้พื้นที่ทั้งสองส่วนคือตำบลประตูชัย และตำบลหันตรา ในการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งปีในปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายส่วนของการเรียนการสอนมา ณ ตำบลหันตรา และได้จัดการศึกษาในลักษณะโพลีเทคนิค โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ในปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้ขยายการจัดการ ศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจวบถึงปัจจุบันนี้
ภายหลังจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา” และเป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : 0 3524 2554
Fax. : 0 3524 2654
แผนที่


--------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ 19 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรีตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ . 2481 โดยเปิดสอนชั้นมัธยมการช่างสตรี ในปี พ . ศ . 2495 และต่อมามีการเปิดสอนระดับ อาชีวศึกษาชั้นสูง ในปี พ . ศ . 2502
วันที่ 18 เมษายน 2509 โรงเรียนการช่างสตรีได้เปิดสอนวิชาพาณิชยการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการช่างสตรีเป็นโรงเรียนพณิชยการชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 มีนาคม 2520 วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา โอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
ปี พ . ศ . 2530 สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง นับเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก วันที่ 15 กันยายน พ . ศ . 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม พ . ศ . 2532 วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตำบลที่ตั้งจนถึงปัจจุบันได้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ . ศ . 2548

ที่ตั้ง วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ ถ 19 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : 0 3525 2392
Fax. : 0 3525 2393
แผนที่


--------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตนนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us : Tel. 0 2969 1369-74 Fax. 0 2525 2682 , e-mail address : webmaster@rmutsb.ac.th
Copyright ? Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Nonthaburi Campus. All Rights Reserved

เมื่อ พ . ศ . 2518 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้รวมโรงเรียน ช่างกลนนทบุรีและโรงเรียนการช่างนนทบุรี เป็นวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่ง 2 โรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ ถ . นนทบุรี 1 อ . เมือง จ . นนทบุรี อยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ต่อมาได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี แยกเป็น 2 เขตคือ
1. เขตเหนือ อยู่ตรงข้ามวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. เขตใต้ อยู่ติดกับวัดท้ายเมือง ทางด้านทิศเหนือ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พ . ศ . 2518 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรวมโรงเรียนช่างกลนนทบุรีและ โรงเรียนการช่างนนทบุรี เป็นวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) หลักสูตร 2 ปี ภาคบ่าย แผนกช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโยธา เปิดรับนักศึกษาประมาณเดือนสิงหาคม 2518 และเรียนชดเชยในวันปิดภาคเรียน นักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษา เมื่อปี พ . ศ . 2520

พ . ศ . 2519 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอ พ.ร.บ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทาง อาชีวศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เรียน

พ . ศ . 2520 สภาผู้แทนได้อนุมัติใช้เป็น พ.ร.บ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการโอนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และให้ชื่อใหม่ว่า “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี ” เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ( ปวช .) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช .

พ . ศ . 2530 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยเป็นชื่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา หรือขอพระราชทานชื่อใดชื่อหนึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และขอใช้ชื่อที่พระราชทานเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากวิทยาลัยฯ เป็น “ สถาบัน ” สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531

พ . ศ . 2532 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต เทคนิคนนทบุรีใหม่ว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ” วิทยาเขตนนทบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ” พ . ศ . 2548

พ . ศ . 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548

ที่ตั้ง วิทยาเขตนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. : 0 2969 1369-74
Fax. : 0 2525 2682

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่าและปวช.ทุกสาขาวิชา )

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( รับผู้จบ ม.6 วิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ( รับผู้จบ ม.6 วิทย์ - คณิต )

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
( รับผู้จบ ม.6 วิทย์ - คณิต และ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม )
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรต่อเนื่อง / เทียบโอน ( รับผู้จบ ปวส. )
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( ยกเว้นรายวิชา )

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( ต่อเนื่อง )

วิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหการ
วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิชาเอก เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วิชาเอก เทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ต่อเนื่อง )
สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - การจัดการระบบสารสนเทศ


--------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อ พ . ศ . 2536 จากแนวความคิด ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาและ ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะนั้นได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถาบันศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยพิจารณาเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพ ทั้งในระดับ ต่ำกว่าปริญญาและปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับรองการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งจังหวัด สุพรรณบุรีมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก และติดต่อกับจังหวัดที่มีความเจริญด้านอุตสาหกรรม เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ชนบท ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ . ศ . 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพื้นที่แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตที่ 1 มีพื้นที่ ประมาณ 103 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในคณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาโยธา และเขตที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 401 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่เขต 1 ประมาณ 2 กม . เป็นพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิชา ไฟฟ้าและคณะวิชาเครื่องกล เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ”

ที่ตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เลขที่ 450 หมู่6 ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
Tel. : 0 3554 4301-3
Fax. : 0 3554 4299-300
แผนที่


--------------------------------