มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ตราประจำมหาวิทยาลัย | ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย | สีประจำมหาวิทยาลัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช >>

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรส ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระมเหสีคือ พระนางเสือง มีพระราชโอรสสามพระองค์ พระราชธิดาสองพระองค์ พระราชโอรส องค์ใหญ่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังเยาว์ องค์กลางมี พระนามว่า บานเมือง และพระราชโอรสองค์ที่สาม คือ พ ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อพระชันษาได้ ๑๙ ปี ได้ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ จึงพระราชทานนามว่า "พระรามคำแหง" เมื่อสิ้นรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนบานเมืองแล้ว พระองค์ได้ครองกรุงสุโขทัย ต่อมาเป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วงสันนิษฐานว่าพระองค์ สิ้นพระชนม์ในราวปี พ.ศ.๑๘๖๐ รวมเวลาที่ทรงครองราชย์ประมาณ ๔๐ ปี
ผลงาน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงรวมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและ
ศิลปวิทยาต่างๆ ที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๖ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ
อักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


--------------------------------------------------------------------------------
ตราประจำมหาวิทยาลัย >>


" ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง "
- ประวัติความเป็นมา
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงผนวชเป็นผู้ค้นพบ

- สาระ
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือจารึกหลักที่ ๑ จารึกตัวอักษรด้านที่ ๑-๒ ด้านละ ๓๕ บรรทัด ด้าน ๓-๔ ด้านละ ๒๗ บรรทัด
มีข้อความเกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนรามคำแหง สภาพความเป็นอยู่ในสมัยสุโขทัย ทั้งในด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม การปกครอง การค้าขาย เป็นต้น

- สถานที่เก็บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย >>

" สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย "
คลิก >> เพื่อชมวิดีทัศน์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานต้นสุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ขณะนี้ปลูกไว้บริเวณหน้าอาคาร หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542


ข้อมูลเกี่ยวกับสุพรรณิการ์ ( กรรณิการ์,ฝ้ายคำ )

วงศ์ : COCHLOSPERMACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cochlospermum religiosum (L.) Alston
Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg.(ฝ้ายคำซ้อน)
Cochlospermum gossypium De Candole
(Syn. Maxmiliana gossypium Kuntze หรือ Bombax gossypium L.)

ชื่อสามัญ : Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup (Double),Torchwood

คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี-
สื่อสารมวลชน

--------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 โดย มีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และ วิจัยแบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษา จะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียน ที่มหาวิยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดทำการเรียนการสอน มาเป็นเวลา 29 ปี แล้ว ปัจจุบันเปิดสอนปริญญาตรีในส่วนกลาง 7 สาขาวิชา ได้แก่ (กด Link เพื่อดูหลักสูตรแผนการศึกษา)

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาการเงินและการธนาคาร

สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (แบ่งออกเป็น 2)
เน้นหนักการโฆษณา
เน้นหนักการประชาสัมพันธ์

สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (แบ่งออกเป็น 4)
เน้นหนักการประกันภัย
เน้นหนักการขนส่ง
เน้นหนักการโรงแรม
เน้นหนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ส่วนในภูมิภาค
สาขาวิชาการบริหารทั่วไปในระดับปริญญาตรี


 

------------

ที่ตั้ง

ราม1 เขตบางกะปิ กทม. โทร.7187260,7187237,7187262,3180867-85,3180900

ราม2 เขตพระโขนง กทม. โทร.3186800 www.ru.ac.th/thai/

คณะ/สาขาที่เปิดสอน

1.คณะนิติศาสตร

2.คณะบริหารธุรกิจ-การธนาคาร-การตลาด-การโฆษณาและประชาสัมพันธ์-บัญชี-บริหารทั่วไป-

อุตสาหกรรมบริการ-บริหารทรัพยากรมนุษย์-ธุรกิจระหว่างประเทศ-

3.คณะศึกษาศาสตร-์อังกฤษ-ไทย-ประวัติศาสตร์-สัง-คณิต-วิทย์กายภาพ-เทคโนโลยีการศึกษา-

สุขศึกษา-ธุรกิจ-จิตวิทยา-วัดผลการศึกษา-คหกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์กายภาพ-ฝรั่งเศส

4.คณะมนุษยศาสตร์-อังกฤษ-ไทย-เยอรมัน-ปรัชญา-ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส-สารสนเทศศึกษา-

ภาษาสเปน-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

5.คณะวิทยาศาสตร์-สถิติ-เคมี-ฟิสิกส์-ชีว-คณิต-คอมฯ-เทคโนโลยีอาหาร-

การวิจัย-สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-

6.คณะเศรษฐศาสาตร์-สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม-การเงิน-การคลัง-ระหว่างประเทศ

-การพัฒนา-การเกษตร-เชิงปริมาณ-ประวัติศาสตร์-ทรัพยากรมนุษย์

7.คณะรัฐศาสตร์-การปกครอง-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-บริหารรัฐกิจ

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ -โยธา-อุตสาหการ-สิ่งแวดล้อม-

คุณสมบัติ

ม.6,หรือ ม.3 ข้าราชการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องทำงานมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี

หลักฐาน

1.หนังสือแสดงวุฒิการศึกษารูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 25 บาท,คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท

การรับสมัคร

ภาค 1 เดือนเม.ย.-มิ.ย.

ภาค2 เดือนพ.ย. ของทุกปี

 

-------------

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
Bachelor of Economics (B.Econ)
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับทางเศรษฐศาสตร์
2.2 วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ (วิชาเอก)
ก. เลือกเพื่อความเชี่ยวชาญ (Major) อย่างน้อย
ข. เลือกจากสาขาอื่นในคณะเศรษฐศาสตร์
2.3 วิชาโทนอกคณะฯหรือเลือกเรียนในคณะ (ไม่น้อยกว่า)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 52 หน่วยกิจ


รวม
145 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษานี้บังคับใช้สำหรับนักศึกษารหัส 367... เป็นต้นไป

สาขาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
9. สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

-------------

 

คณะมนุษยศาสตร

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียดหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ วิชาเอกภาษารัสเซีย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ วิชาเอกปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ วิชาเอกจีนศึกษา

รายละเอียดโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หลักเกณฑ์การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
การสมัครเพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาจีนศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
(Master of Arts Program in Mass Communication
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
Master of Arts (Mass Communication)
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ดังนี้

แผน ก.(2) แผน ข.

วิชาปรับพื้นฐาน 2 วิชา0 (S) 0 (S) หน่วยกิต
วิชาแกน6 6 หน่วยกิต
วิชาเอก24 30 หน่วยกิต
วิชาเลือก6 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์12 (S) - หน่วยกิต
วิชาเสริมความรอบรู้สื่อมวลชน(ศึกษาอิสระ) - 3 หน่วยกิต
สารนิพนธ์- 6 (S) หน่วยกิต
รวม 48 48 หน่วยกิต

กระบวนวิชาที่ต้องเรียน (ดูรายละเอียด คำอธิบายรายวิชา)
1. วิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (0 หน่วยกิต)
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐานไม่เพียงพอ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ในการลงทะเบียนศึกษา
MC 510 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
MC 511 ภาษาและวัฒนธรรมการสื่อสาร 0


2. วิชาแกน จำนวน 6 หน่วยกิต
MC 650 สัมมนาการสื่อสารมวลชน
MC 760 วิธีวิจัยทางการสื่อสารมวลชน 3


3. วิชาเอก
3.1 สำหรับนักศึกษา แผน ก(2) จำนวน 24 หน่วยกิต ดังนี้

MC 610 การออกแบบการวิจัยทางสื่อสารมวลชน
MC 652 การสร้างสรรค์และผลิตงานสื่อมวลชน
MC 653เทคนิคการนำเสนอสื่อ
MC 654 เทคนิคการนำเสนอสื่อ
MC 655 เทคนิคการนำเสนอสื่อ
MC 656 เทคนิคการนำเสนอสื่อ เทคโนโลยีการสร้างภาพด้านสื่อสารมวลชน
MC 657 สื่อมวลชนกับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
MC 658 สัมมนาสื่อมวลชนกับวัฒนธรรมมวลชน 3


3.2 สำหรับนักศึกษา แผน ข. (จำนวน 30 หน่วยกิต) โดยใช้วิชาเดียวกับ นักศึกษาแผน ก.(2) แล้วเรียนเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต ดังนี้

MC 659 โลกาภิวัฒน์การสื่อสารมวลชน 3 หน
MC 670 จิตวิทยาสื่อสารกับประชามติ 3 หน


4. วิชาเลือก
สำหรับนักศึกษา แผน ก.(2) จำนวน 6 หน่วยกิต
โดยให้เลือกวิชา MC 620 ได้ 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาเลือกบังคับ และเลือกวิชาจากรหัส MC 7xx ในกลุ่มวิชาเลือกได้อีก 1 วิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษา แผน ข. จำนวน 3 หน่วยกิต
โดยให้เลือกวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ได้ 1 วิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบัณฑิตสาขาวิชานั้นก่อน
จึงจะให้ลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้
MC 620 การจัดระบบสื่อสารมวลชน 3
MC 752 การจัดระบบสื่อสารมวลชน 3
MC 753 การจัดระบบสื่อสารมวลชน 3

5. การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษา แผน ข. จำนวน 3 หน่วยกิต
MC 701 การศึกษาอิสระทางการประยุกต์ใช้สื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต
6. สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา แผน ข. จำนวน 6 หน่วยกิต
MC 709 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
7. วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา แผน ก(2) จำนวน 12 หน่วยกิต
MC 799 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต


 

----------------

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 โดย มีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และ วิจัยแบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษา จะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียน ที่มหาวิยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดทำการเรียนการสอน มาเป็นเวลา 29 ปี แล้ว ปัจจุบันเปิดสอนปริญญาตรีในส่วนกลาง 7 สาขาวิชา ได้แก่ (กด Link เพื่อดูหลักสูตรแผนการศึกษา)

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาการเงินและการธนาคาร

สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (แบ่งออกเป็น 2)
เน้นหนักการโฆษณา
เน้นหนักการประชาสัมพันธ์

สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (แบ่งออกเป็น 4)
เน้นหนักการประกันภัย
เน้นหนักการขนส่ง
เน้นหนักการโรงแรม
เน้นหนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ส่วนในภูมิภาค
สาขาวิชาการบริหารทั่วไปในระดับปริญญาตรี

 

----------

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

-----มหาวิทยาลัยรามคำแหง----- สถาบันคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล ศูนย์บริการเทคโนโลยีภูมิภาค Ru.Internet Electronics Book Electronics Learning Huamark.com Faikham.com ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ปฏิปัติการคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ ม.รามฯ ดอกสุพรรณิการ์ รายการโทรทัศน์บน Internet หลวงพ่อจรัญ ธิติธัมโม


โครงการ(ปริญญาโท)

โครงการผู้นำภาครัฐและเอกชน
โครงการสำหรับผู้บริหาร
โครงการการจัดการงานสาฐารณะ
โครงการการจัดการทางการเมือง


รัฐศาสตร์
สงวนสิทธิ์ ? โดย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทร 02-310-8468 ผู้ดูแลเวปไซค์ : prawit5067@ram1.ru.ac.th
สอบถามเรื่องการรับสมัคร การสอบ หรือเทียบโอน : โทร 02-310-8466-7ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ


-------

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์


ชื่อปริญญา และชื่อย่อภาษาไทย ชื่อปริญญา และชื่อย่อภาษาอังกฤษ
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (……..) Bachelor of Education (……) ศษ.บ.(……..) B.Ed. (…….)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) Bachelor of Arts (Home Economics)
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) B.A. (Home Economics)

2. สาขาจิตวิทยา 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (……..) Bachelor of Science (…….) วท.บ.(……..) B.S. (……..)

3. สาขาภูมิศาสตร์ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography)
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) B.S. (Geography)
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 3 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีวิชาเอกดังนี้

1. ภาษาไทย 7. สังคมศึกษา 13. เทคโนโลยีการศึกษา *
2. ภาษาอังกฤษ 8. ธุรกิจศึกษา 14.. พลศึกษา (สายเดียว) *
3. ภาษาฝรั่งเศส 9. การประถมศึกษา 15. พลศึกษา (วิชาโทอื่นๆ) *
4. ภาษาจีน 10. การปฐมวัยศึกษา 16. สุขศึกษา *
5. คณิตศาสตร์ 11. ศิลปศึกษา 17. คหกรรมศาสตร ์ *
6. วิทยาศาสตร์ 12. วัดผลการศึกษา *

* ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 5 ปี2. สาขาจิตวิทยา มีวิชาเอกดังนี้
1. จิตวิทยาสังคม 3. จิตวิทยาคลีนิค และชุมชน
2. จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว 4. จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ
* หลักเกณฑ์การฝึกงานสาขาจิตวิทยา *
3. สาขาภูมิศาสตร์ มีวิชาเอกดังนี้
1. แผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3. ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. ภูมิศาสตร์มนุษย์วิชาโทที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ 18 หน่วยกิต มีดังนี้


1. การศึกษา 13. ศิลปประดิษฐ์ 25. ศิลปศึกษา
2. การศึกษาพิเศษ 14. ธุรกิจศึกษา 26. การปฐมวัยศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
15. การสอนภาษาไทย 27. การประถมศึกษา
4. วัดผลการศึกษา 16. การสอนภาษาอังกฤษ 28. ครุศึกษา
5. พลศึกษา 17. การสอนสังคมศึกษา 29. การบริหารการศึกษา
6. สุขศึกษา 18. การสอนประวัติศาสตร์ 30. จิตวิทยาทั่วไป
7. นันทนาการ 19. การสอนภูมิศาสตร์ 31. จิตวิทยาชุมชน
8. คหกรรมศาสตร์ 20. การสอนคณิตศาสตร์ 32. จิตวิทยาพัฒนาการ
9. การบริการอาหาร 21. การสอนเคมี 33. จิตวิทยาในสถานศึกษา
10. พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 22. การสอนชีววิทยา 34. จิตวิทยาสังคมสงเคราะห์
11. อาหารและโภชนาการ 23. การสอนฟิสิกส์ 35. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
12. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 24. การสอนภาษาฝรั่งเศส 36. ภูมิศาสตร์

วิชาโทที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ 24 หน่วยกิต มีดังนี้
สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 47xxxxxxxx

1. การสอนภาษาไทย 5. การสอนคณิตศาสตร์ 9. การปฐมวัยศึกษา
2. การสอนภาษาอังกฤษ 6. การสอนวิทยาศาสตร์ 10. ศิลปศึกษา
3. การสอนภาษาฝรั่งเศส 7. ธุรกิจศึกษา 11. ศิลปกรรม
4. การสอนสังคมศึกษา 8. การประถมศึกษา

-------------

 

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 5 สาขาสาขาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
ชื่อปริญญาอังกฤษ : Civil Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่ออปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
ชื่อปริญญาอังกฤษ : Industrial Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)
ชื่อปริญญาอังกฤษ : Environmental Engineering (B.Eng)


สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
ชื่อปริญญาอังกฤษ : Computer Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ.)
ชื่อปริญญาอังกฤษ : Engineering Management (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมพลังงาน
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
ชื่อปริญญาอังกฤษ :


--------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดในการเข้าเป็นนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาโดยวิธี สอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีละหนึ่งครั้ง
( คุณวุฒิผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพิจารณาผลสอบ Entrance

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร/สอบคัดเลือก/เรียน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท (LTB) รามฯ 1
(กำหนดเปิดจำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ของแต่ละปีการศึกษาประมาณ ปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี)


--------------------------------------------------------------------------------คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนดังนี้

เรียนในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
อาจจะมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือจันทร์ - ศุกร์หลังเวลาราชการ ทั้งนี้แล้วแต่ทางคณะฯ จะกำหนด

เรียนนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
เริ่มเรียนตั้งแต่ 18.00 น. - 21.00 น. อาจจะมีการเรียนการสอนในวันจันทร์ - ศุกร์ หลังเวลาราชการ ทั้งนี้แล้วแต่ทางคณะฯ จะกำหนด


จบ ปวส. รับเทียบโอน ค่าธรรมเนียมเทียบโอน วิชาละ 1,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8577-8 ต่อ 233 , 236


ดาวน์โหลด แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปรับปรุงใหม่ 2546) 5 สาขาวิชา


--------------------------------------------------------------------------------

ค่าใช้จ่าย


ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1. ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าศึกษา 2,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา5,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษา2,000 บาท
3.1 ภาคปกติภาคละ
3.2 ภาคฤดูร้อนภาคละ
4. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย15,000 บาท
4.1 ภาคปกติภาคละ 2,000 บาท
4.2 ภาคฤดูร้อนภาคละ 3,000 บาทค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปีการศึกษา) หากนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี นักศีกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้จนครบหลักสูตร โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนอีก แต่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องชำระค่าบำรุงและค่าลงทะเบียนเรียน
5. ค่าประกันของเสียหาย 5,000 บาท

สูตรการชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามแผนการศึกษา ภาค 1 ชั้นปีที่ 1

1. ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าศึกษา 2,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา2,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท
4. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย15,000 บาท
ภาคการศึกษาปกติ
5. ค่าประกันของเสียหาย5,000 บาท
รวม 29,000 บาท


หมายเหตุ ค่าขึ้นทะเบียนฯ ค่าแรกเข้า ค่าประกันของเสียหาย รวม 9,000 บาทนั้นไม่ต้องชำระอีกและ ค่าประกันของเสียหาย ขอรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา


------