การศึกษา"โลกของอาชีพ"


การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหลากหลายอาชีพ

ทำให้เราสามารถตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเราได้เป็นอย่างด

มารู้จักอาชีพกันเถอะ

นักแสดง1

นักบัญช

นักคอมพิวเตอร

นายธนาคาร

นักเศรษฐศาสตร

วิศวกรโทรคมนาคม(เทเลคอม)

วิศวกรคอมพิวเตอร

วิศวกรสิ่งแวดล้

นักอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิมอร

มัคคุเทศก์หรือไ

พนักงานป่าไม

ผูัูู้้้ั้้้กำกับภาพยนตร

นักกายภาพบำบัด/การเดินเรือพาณิชย์/

จิตรกร/

บรรณารักษ์ /

นักเขียน/นักแปล/

ศวกร/ ศวกรเครื่องิน/

นักคอมพิวเตอร์/

พยาบาล/ พยาบาล 2

แพทย์/

ตำรวจ/ ตำรวจ2/

ทหารเรือ/ทหารอากาศ/

นักบัญชี/

ทนายความ/ ผู้พิพากษา

นักกายภาพบำบัด/

เภสัชกร/

ครู-อาจารย์/

เลขานุการ/

นักวิทยาศาสตร์/

นักโบราณคดี/ นักโบราณคดี 2

นักบริหารธุรกิจ/

สถาปนิ/

ศิลปิน/

ทันตแพทย์/

นักเทคนิคการแพทย

นักรังสีเทคนิค/

นักกฏหมาย/

นักสังคมสงเคราะห์/

นักเทคนิคการแพท์/

นักดนตรี/ นักดนตรี2/

นักแสดง/ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์/กหนังสือพิมพ์/

มัณฑนากร / นักออกแบบสื่อสาร

สัตวแพทย/

นักเทคโนโลยีอาหาร /

คนชงกาแฟ/

นักนิเวศน์วิทยา/

นักรังสีเทคนิค/

นักเทคนิคการแพท์/

นักนิเวศ์วิทยา/

นักออกแบบเครื่องประดับ/

ผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์/

งานโรงแรมและการท่องเที่ยว/

ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ

นักสัตวบาล

อาชีพจิตรกร

ลักษณะงาน
เขียนภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือน ภาพหุ่นนิ่ง ภาพแบบแอบสแตรกท์ และภาพองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ด้วยสีนำมัน สีนำ หรือสีอย่างอื่น ร่างภาพองค์ประกอบ เป็นเส้นโครงภายนอกลงบนผ้าใบ หรือบนสิ่งอื่น เพื่อเขียนภาพจากแบบ จากภาพภูมิประเทศ หรือจากความทรงจำ ป้ายสีลงบนวัตถุที่ใช้เขียนภาพ จัดแนวเส้นในภาพ ให้มีสี แบบ และมวลที่กลมกลืนประสานกันอย่างสวยงาม อาจชำนาญในการใช้สี หรือในประเภทของงานที่ทำ และอาจมีชื่อเรียกตามความชำนาญ อาจจัดภาพฉากหลังและจัดที่สำหรับแสดงสินค้าเพื่อใช้ในงานการค้า อาจซ่อมสิ่งที่ชำรุดเสียหายและซ่อมภาพเขียนที่ซีดจาง

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ
มีจิตนาการสูง และสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงานได้ มีความถนัดมีความรู้ทางด้านศิลปะ ชอบและสนใจสิ่งสวยงามในแง่วรรณคดี ดนตรีและศิลปะ

การศึกษาและการฝึกอบรม
ต้องจบ ม.ปลาย สายศิลป์ มีความสนใจและถนัดทางศิลปะ ศึกษาต่อ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลปหรือคณะศิลปกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
รับราชการ ทำงานเอกชน หรือเป็นศิลปินอิสระ

หน้าถัดไป /