อาชีพตำรวจ

ลักษณะงาน
เป็นผู้รักษากฎหมายให้คงอยู่ตลอดไปบริการประชาชนซึ่งมีข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย 4 ประการ คือ
1. รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา
3. บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
4. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1.มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจสูง เสียสละ และเข้ากับ คนทั่วไปได้ดี
2. มีนิสัยรักการผจญภัย รักความยุติธรรม และมีนิสัยโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. มีความรักในอาชีพที่จะรับใช้และให้บริการแก่ประชาชนอย่างจริงจัง
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ (ต้องสอบผ่าน ทุกรายวิชา)
2.ศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร เลือกเรียนนายร้อยตำรวจที่โรงเรียน นายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แนวทางในการประกอบอาชีพ
รับราชการในกรมตำรวจ


หน้าถัดไป/กลับหน้าหลัก