อาชีพพยาบาล

ลักษณะงาน
มีหน้าที่ให้บริการพยาบาลระดับวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทางการหรือทางจิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ
ในสถาบันที่มีการรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพวางแผนและให้บริการด้านพยาบาลสวบูรณ์แบบตามตาม
หลักวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละคนตามลักษณะของโรคที่เป็นสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบการเกิดอาการผิดธรรมดาของร่างกายอารมณ์และจิตใจซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคจัด
ให้คนไข้ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกหลักอนามัยเรียบร้อยและปลอดภัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคตืดเชื้อสอนคนไข้
ครอบครัวคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย


คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ
1. ควรเป็นผู้มีสติปัญญาดีพอควร เพราะการเรียนจะต้องมีพื้นฐานมาจากวิขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน


การศึกษาและการฝึกอบรม
เป็นผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หลักสูตร 4 ปี หรือศึกาาต่อในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข หรือวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
พยาบาลมีโอกาสทำงานทางด้านการบริการสุขภาพอนามัยของประชาชนได้มากมาย เช่น เป็นพยาบาลอนามัยในชุมชน, เป็นพยาบาลในโรงพยาบาล, เป็นพยาบาลในโรงเรียนพยบาล, เป็นพยาบาลประจำองค์การ, เป็นพยาบาลประจำสถานศึกษา, เป็นพยาบาลประจำคลีนิคเอกชน, เป็นพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรม, เป็นพยาบาลประจำสายการบินต่างๆ, เป็นพยาบาลในราชการทหารทุกกองทัพ, เป็นพยาบาลพิเศษเฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย, ตั้งสถานพยาบาลผดุงครรถ์ส่วนตัว ฯลฯ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

<< กลับหน้าหลักl หน้าถัดไป >>