อาชีพธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ

 

สถาบันที่เปิดสอน

1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.มหาวิทยาลัย

 

สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จุดเด่น
ความรู้ ุ ที่เป็น สากล “ด้านบริหารธุรกิจขนส่งทุกรูปแบบ” ซึ่งครอบคลุม การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
การบินทั้งระบบ กิจการพาณิชยนาวีธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบก ธุรกิจขนส่งทางท่อสำหรับพลังงานเชื้อเพลิงและกิจกรรมอื่น ธุรกิจท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และธุรกิจตัวแทนต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ด้านความร่วมมือระหว่งประเทศและการเปิดเสรีด้านการขนส่งุ สามารถ บริหารจัดการงานด้าน Business Logistics ได้อย่างเต็มรูปแบบครบวงจรุ สามารถใช้ ประกอบวิชาชีพ โดยตรงและโดยอ้อมได้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ใน
ฐานะ “นักวิชาการขนส่ง และ / หรือ นักธุรกิจขนส่งซึ่งเชี่ยวชาญในวิชาชีพ”ุ จึงเสริมสร้าง “คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์” ให้กับนักศึกษา และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ความอบอุ่น ที่แวดล้อมด้วย
“เพื่อนสนิท” ที่รู้ใจ “ญาติผู้ใหญ่” ที่คอยดูแล และให้พึ่งพา
“พี่ และ น้อง” ที่คอยห่วงหา เพราะเราอยู่ “บ้านหลังคาเดียวกัน

หลักการในการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความสุขและความสำเร็จในการศึกษา โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ผ่านทางเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างแบบจำลองธุรกิจขนส่ง
นักศึกษามีอิสระในการคิด วิเคราะห์ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ุ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ มีสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทดลองปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานขนส่งทั้งรัฐและ
เอกชน มีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำ สาขา

กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษา มีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนา/ เสวนาทางวิชาการ การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการกับ
หน่วยงานด้านการขนส่ง เป็นต้น ดูงานองค์กรรัฐ และธุรกิจด้านการขนส่ง กิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับสังคม ชมรมต่าง ๆ กีฬาที่นักศึกษาถนัด เป็นต้น

คณาจารย์ุ มีที่ปรึกษาด้านธุรกิจขนส่งประจำสาขาวิชา อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศของไทยและต่างประเทศ และเชี่ยวชาญในความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่ง

ความอบอุ่นจากบ้านหลังที่ 2 ให้ความอบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่ 2 โดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เปรียบเสมือนบุคคลที่นักศึกษาไว้วางใจ คอยให้คำปรึกษาทุกด้านแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาุ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 4 ปี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาในสาขาอื่น

การบริหารธุรกิจขนส่ง TRANSPORTATION

การบริหารธุรกิจขนส่งทางบก Land Transportation
การบริหารขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบกุ ธุรกิจรถยนต์โดยสาร และธุรกิจรถยนต์บรรทุกสินค้าุ การบริหารธุรกิจรถไฟฟ้า และรถไฟ
ธุรกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบก

การบริหารธุรกิจขนส่งทางท่อ Pipeline Transportation
การบริหารธุรกิจขนส่งพลังงาน และสถานีบริการเชื้อเพลิง
ธุรกิจไปรษณีย์
ธุรกิจการประปา

การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Industry)
การบริหารธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอวกาศ
การบริหารธุรกิจการบิน
การบริหารธุรกิจท่าอากาศยาน
การบริหารธุรกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ธุรกิจสำรองการเดินทางและระวางสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CRS)ุ ธุรกิจดาวเทียม และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

การบริหารการพาณิชยนาวี Inland Waterway & Maritime Transportุ การบริหารธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าทางน้ำ
ธุรกิจเรือพาณิชย์
ธุรกิจท่าเรือ
ธุรกิจอู่เรือ

ุ ความรู้อื่น ๆ เช่น
ุ การบริหารธุรกิจตัวแทนขนส่ง
ุ ธุรกิจตัวแทนการเดินทาง
ุ การจัดการ Business Logisitics
ุ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ุ การเปิดเสรีขนส่ง ฯลฯ

การประกอบอาชีพ

แหล่งงานที่สำคัญ
หน่วยงานรัฐ
ุ กระทรวงคมนาคม
ุ กรมการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางน้ำ
ุ สายการบิน สายการเดินเรือ การรถไฟ ฯลฯ
ุ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
ุ ขสมก. / รสพ. / บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัทวิทยุการบินฯ
ุ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
ุ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอื่น ๆ ทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
ุ องค์การระหว่างประเทศทุกแห่ง / สมาคมระหว่างประเทศด้านการขนส่ง

หน่วยงานเอกชนด้านการขนส่ง
ุ บริษัทเรือ สายการบิน ท่าเรือเอกชน ท่าอากาศยานเอกชน ฯลฯ
ุ ตัวแทนขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ ตัวแทนสำรองการเดินทาง และระวางสินค้า
ุ ธุรกิจ Catering Supply Service สำหรบการขนส่ง
ุ ธุรกิจอู่เรือ ธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยาน ธุรกิจอู่รถ หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ุ ธุรกิจสถานีบริการเชื้อเพลิง ธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิง การประปา
ุ ธุรกิจเอกชนโดยทั่วไป
ุ ธุรกิจขนส่งในต่างประเทศ หรือธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

ตำแหน่งงานที่มีให้เลือก
ุ นักวิชาการขนส่ง ของหน่วยงานด้านการขนส่งทุกแห่ง ทั้งรัฐและเอกชน
ุ นักธุรกิจขนส่ง
ุ ข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ
ุ พนักงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
ุ นักการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ
ุ นักวิชาการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ุ พนักงานองค์การระหว่างประเทศ
ุ อาจารย์ ฯลฯ

อนาคต
ุ ผู้บริหารระดับสูง / นักธุรกิจอาวุโส
ุ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ุ อัครราชทูตด้านการพาณิชย์ / คมนาคม ฯลฯ
ุ ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษาด้านธุรกิจขนส่ง ฯลฯ

โอกาสสู่อาชีพที่เป็นสากล
บัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ มีโอกาสเข้าสู่อาชีพในหน่วยงานทุกแห่ง (รัฐและ เอกชน) ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ุ แหล่งงานประเภทต่าง ๆ
(1) หน่วยงานรัฐ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน ฯลฯ สายการบิน สายการเดินเรือ การรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน หน่วยงานท่องเที่ยว ฯลฯ
(2) หน่วยงานเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
สายการบิน สายการเดินเรือ ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจการพลังงาน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ธุรกิจตัวแทนการเดินทางและขนส่งสินค้า คลังสินค้า และองค์การธุรกิจทุกแห่ง
(3) องค์การระหว่างประเทศ
เช่น ICAO, IMO , ESCAP , UNDP, UNCTAD , WTO ฯลฯ
ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานอาชีพ
นักธุรกิจขนส่ง / ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง / นักวิชาการขนส่งของรัฐและเอกชน / นักวิชาการพาณิชย์ / นักการฑูต / อาจารย์ / นักวิชาการในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ อนาคต
ผู้บริหารระดับสูง / เจ้าของธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจตัวแทน / ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง / ที่ปรึกษาด้านการขนส่ง / เอกอัครราชฑูต ฯลฯ

---------------

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ของจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

:: หลักสูตร :: 4 ปี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Programชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ. )
Bachelor of Business Administration ( B . B . A . )


ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT แบบเอกเดี่ยว
MAJOR : International Logistics Management


แบบเอก - โท
MAJOR: International Logistics Management

MINOR: Management
International Logistics Management
Banking and Finance
Marketing
International Business Management
Human Resource Management
Tourism and Service Industry Management


โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต


หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- วิชาแกน 48 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะสาขา 48 หน่วยกิต มี 2 รูปแบบ ได้แก่
แบบเอกเดี่ยว
- วิชาเอก 33 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

แบบเอก - โท
- วิชาเอก 33 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

---------------------