มหาวิทยาลัยของเอกชน

1.มหาวิทยาลัยหอการ้า

2.มหาวิทยาลัยศรี

3.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

4.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑ

5.มหาวิทยาลัยเกษมบัณิต

6.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.วิทยาลัยรัตนบัณฑิต

8.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต

9.มหาวิทยาลัยเกริก

10.มหาวิทยาลัยพายัพ

11.มหาวิทยาลัยรังสิ

12.มหาวิทยาลัยภาคกลาง

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

14.มหาวิทยาลัยโยน

15.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น

17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

18.มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์

19.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

20.มหาวิทยาลัยคริสเตียน

21.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

22.มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

23.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอชีย

24.มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

25.มหาวิทยาลัยชินวัตร

26.วิทยาลัยดุสิตธาน

27.วิทยาลัยมิชชัน

28..วิทยาลัยทองสุข

29.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

30.วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

31.วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

32.วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

33.มหาวิทยาลัยสยาม

34.มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล

35.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

36.วิทยาลัยตาปี

37.วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

38.วิทยาลัยปทุมธานี

39.วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอกวิทยาลัย

40.วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ

41.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

42.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

43.วิทยาลัยสันตพล

44.วิทยาลัยศรีโสภณ

45.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)