เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เลขจำนวนในรูปกรณฑ์ที่สอง

 หัวข้อย่อยของเนื้อหา

 - การ คูณ หารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป เมื่อ

 - การ บวก ลบ จำนวนจริงที่อยู่ในรูป เมื่อ

           

                                                             back    home   next