บทที่ 2.
ตัวหยุด ตัวโน้ตและเครื่องหมายกำหนดจังหวะ
(Rest,Notes and Time Signature)
ในทางดนตรี การไม่ออกเสียง คือเงียบเสียงดนตรีนั้น มีการใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า ตัวหยุด (Rest)
บันทึกเพื่อการหยุดเสียงที่ต้องการหยุดได้
ตัวหยุดแต่ละตัวมีรูปร่าง ชื่อ และมีค่าเท่ากับตัวโน้ตแต่ละตัวดังนี้


ค่าเปรียบเทียบระหว่างตัวหยุดและตัวโน้ต มีดังนี้
หยุดเสียงเท่ากับของตัวหยุดตัวกลม = และ = ของ
หยุดเสียงเท่ากับของตัวหยุดตัวกลม = และ = ของ
หยุดเสียงเท่ากับของตัวหยุดตัวกลม = และ = ของ
การเขียนตัวโน้ตและตัวหยุดเข้าด้วยกัน
สำหรับเครื่องหมายกำหนดจังหวะประเภทสองสี่ ประเภทสามสี่ และประเภทสี่สี่ มีตัวอย่างดังนี้
ในกรณีที่ต้องการหยุดเสียงทั้งห้องทุกประเภทเครื่องหมายกำหนดจังหวะ
คือ ทั้งสองสี่ สามสี่ และสี่สี่ ในที่นี้ให้ใช้ตัวหยุดตัวกลมตัวเดียว

ทำแบบฝึกหัดกับพี่เปีย Next Page