คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

เอกนาม

พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

บทที่ 2 พหุนาม

ในบางครั้งตัวอักษรที่ใช้แทนตัวเลขเราเรียกว่า ตัวแปร เช่น X Y Z A H I

ตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนเรียกว่า ค่าคงที่ ค่าคงตัว หรือ ตัวคงที่