คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

สำหรับในบทนี้ผมไม่มีภาพประกอบขอรวบรัดแล้วกัน

x+y = 2 เป็นสมการที่ 2 ตัวแปร เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นหนึ่ง และตัวแปรไม่อยู่ในรูปของการคูณ คำตอบของสมการ x+y = 2 เมื่อ x,y เป็นจำนวนเต็ม และมีได้หลายคำตอบ ซึ่งหากนำไปวาดบนตารางแล้วจะได้กราฟเส้นตรง

ส่วนสมการ y=ax+b เมื่อ a ไม่เท่ากัน และ b=0 กราฟจะตัดแกน Y ที่จุด 0 กราฟจะทำมุมแหลมกับแกน X เมื่อ a>b จะทำมุมป้านเมื่อ b>a แต่ถ้าหาก a เท่ากันและ b ไม่เท่ากัน และ b ไม่ใช่ 0 กราฟจะขนานกันเมื่อ a เท่ากัน แต่ b ไม่เท่ากัน

หาก a เป็น 0 กราฟจะขนานกับแกน X หาก Y เป็น 0 กราฟจะขนานกับแกน Y

ต่อไปเป็นระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อธิบายยากมากให้ไปรู้ตอน ม.3 แล้วกัน